Statut

STATUT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY

 

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Unia Polskich Pisarzy Lekarzy” i jest zwane w dalszych postanowieniach statutu-„UPPL”.

  §2.

Terenem działalności UPPL jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz – miasto Kraków.

  §3.

 1. UPPL ma osobowość prawną
 2. UPPL może prowadzić działalność gospodarczą na pokrycie kosztów funkcjonowania i realizację celów statutowych.

  §4.

UPPL używa pieczęci podłużnej z napisem „Unia Polskich Pisarzy Lekarzy- Zarząd Główny 31-123 Kraków ul. Krupnicza 11A NIP 7251352562 REGON 471395189”.

  §5.

UPPL opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 §6.

Celem UPPL jest:

 1. Kultywowanie tradycji literackich w polskim środowisku medycznym.
 2. Popieranie twórczości literackiej pracowników służby zdrowia.
 3. Rozbudzanie i upowszechnianie idei oraz wartości etycznych i humanistycznych w środowisku medycznym, istotnych dla właściwego pojmowania i wykonywania obowiązków pracownika służby zdrowia.
 4. Pogłębianie związków między naukami medycznymi i humanistyką.
 5. Udzielanie swoim członkom pomocy w publikowaniu utworów literackich.
 6. Organizowanie współpracy pisarzy środowiska medycznego w szerzeniu idei humanistycznych, ważnych dla rozwoju medycyny i literatury.

 §7.

UPPL realizuje swoje cele przez:

 1. Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z innymi, pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zwłaszcza ze stowarzyszeniami medycznymi i literackimi.
 2. Udział przedstawicieli UPPL w uroczystościach kulturalnych i medycznych.
 3. Prowadzenie poradnictwa literackiego.
 4. Organizowanie sympozjów, odczytów, wieczorów autorskich, konkursów literackich.
 5. Publikowanie dorobku UPPL.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §8.

 1. Członkiem UPPL, zwanym dalej członkiem rzeczywistym może być każdy polski lekarz/lekarz dentysta, który uprawia twórczość literacką.
 2. Członka rzeczywistego przyjmuje Zarząd Główny UPPL.
 3. Podstawą przyjęcia jest pisemna deklaracja osoby ubiegającej się o przyjęcie do UPPL.
 4. Osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów UPPL, będącym lub nie będącym członkami rzeczywistymi, Walny Zjazd Członków może nadać godność członka honorowego.

 §9.

 1. Członek rzeczywisty ma prawo do:
 2. czynnego i biernego wyboru do władz UPPL,
 3. korzystania ze wszystkich urządzeń stowarzyszenia,
 4. zgłaszania wniosków do wszystkich organów i władz UPPL,
 5. udziału we wszelkich formach działalności, wynikających z celów UPPL.

 §10.

 1. Członek rzeczywisty jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UPPL,
 3. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych UPPL,
 4. regularnego opłacania składek
 5. z obowiązku opłacania składek zwolnieni są członkowie rzeczywiści, którzy ukończyli 80 r. życia

 §11.

Przynależność członka rzeczywistego do UPPL ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie Zarządowi Głównemu UPPL;
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres 1 roku, pomimo dwukrotnych, pisemnych upomnień;
 3. wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę UPPL lub postępowanie przynoszące ujmę stowarzyszeniu;
 4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

 §12.

 1. Członek honorowy, nie będący uprzednio członkiem rzeczywistym, ma wszelkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem czynnego i biernego wyboru do władz UPPL.
 2. obowiązki członka honorowego są tożsame z obowiązkami członka rzeczywistego, poza płaceniem składek członkowskich
 3. członek rzeczywisty UPPL, który został wyróżniony godnością członka honorowego, zachowuje wszystkie uprawnienia i obowiązki członka rzeczywistego poza obowiązkiem płacenia składek członkowskich.

 §13.

Członkowstwo honorowe ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji, złożonej Zarządowi Głównemu przez członka honorowego,
 2. pozbawienia członkowstwa honorowego uchwałą Walnego Zjazdu Członków UPPL z powodu postępowania przynoszącego ujmę Stowarzyszeniu.

  §14.

 1. Od uchwały Zarządu Głównego lub Sądu Koleżeńskiego, o skreśleniu lub wykluczeniu z UPPL, przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Członków UPPL w terminie trzech miesięcy od otrzymania pisemnego powiadomienia o tym fakcie.
 2. Decyzje Walnego Zjazdu Członków UPPL podtrzymujące postanowienie o skreśleniu lub wykluczeniu ze stowarzyszenia, a także o pozbawieniu członkowstwa honorowego, są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Rozdział IV

Organy i władze Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

 §15.

 1. Organami UPPL są:
 2. Walny Zjazd Członków UPPL,
 3. Zarząd Główny
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Koleżeński
 6. Kadencja wszystkich organów trwa 4 lata
 7. Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie.

 §16.

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz UPPL, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 §17.

 1. Najwyższą władzą UPPL jest Walny Zjazd Członków UPPL, zwoływany przez Zarząd Główny.
 2. Walny Zjazd Członków UPPL może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Walny Zjazd Członków UPPL zwyczajny odbywa się co 4 lata.

 §18.

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków UPPL należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej UPPL,
 2. rozpatrywania i przyjmowania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Prezesa, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. ustalanie literackich kryteriów członkostwa UPPL.
 7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się UPPL,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu o wykluczenie członka,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Sądu Koleżeńskiego podjętych w następstwie rozpatrzenia sporu pomiędzy członkami, na tle ich działalności w UPPL,
 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 11. ustala wysokość składki członkowskiej,
 12. podejmowanie innych uchwał, wymagających decyzji Walnego Zjazdu Członków.

 §19.

Uchwały Walnego Zjazdu Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, albo w drugim terminie-bez względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§20.

 1. W Walnym Zjeździe Członków UPPL z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie rzeczywiści, w tym także członkowie rzeczywiści, którzy zostali wyróżnieni godnością członka honorowego
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Członków UPPL, Zarząd Główny powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem Zjazdu.

 §21.

 1. Nadzwyczajny Walny zjazd Członków UPPL może być zwołany:
 2. z inicjatywy Zarządu Głównego
 3. Komisji Rewizyjnej,
 4. na wniosek połowy liczby członków.
 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków UPPL zwoływany jest przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 §22.

Prezes UPPL wybierany jest przez Walny Zjazd Członków w głosowaniu tajnym o ile Walny Zjazd nie postanowi inaczej.

 §23.

Pozostali członkowie Zarządu Głównego wybierani są przez Walny Zjazd Członków UPPL w liczbie 6 osób. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 §24.

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 2. reprezentowanie UPPL na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
 3. kierowanie działalnością UPPL, zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Członków UPPL,
 4. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza, budżetu i wysokości składek członkowskich,
 5. zatwierdzanie bilansu,
 6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami UPPL, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego UPPL,
 8. skreślanie z listy członków UPPL za niepłacenie składek oraz za działalność na szkodę UPPL albo za postępowanie przynoszące ujmę stowarzyszeniu,
 9. nadawanie tytułu Przyjaciela UPPL
 10. zwoływanie Walnych Zjazdów Członków UPPL
 11. W czynnościach Zarządu Głównego z głosem doradczym biorą udział osoby wyznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej lub wydawniczej i jest to ich statutowy obowiązek.

 §25.

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów-rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
 3. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa opracowany przez niego regulamin.

 §26.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 §27.

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności UPPL ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu Głównego z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 §28.

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa opracowany przez nią regulamin.

 §29.

 1. Sąd Koleżeński liczy trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory, wynikające pomiędzy członkami, na tle ich działalności w UPPL.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu Sad Koleżeński może ukarać członka UPPL:

a )   naganą podaną do wiadomości wraz z uzasadnieniem w Komunikacie Sądu Koleżeńskiego.

 1. skreśleniem z listy członków.
 2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.
 3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.
 4. Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Członków UPPL.

 

Rozdział V

Majątek UPPL

§30.

 1. Majątek UPPL stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
 3. wpisowe i składki członkowskie
 4. dotacje, subwencje i darowizny,
 5. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
 6. Do reprezentacji UPPL na zewnątrz upoważniony jest Zarząd Główny, a do zaciągania zobowiązań majątkowych Prezes wraz ze Skarbnikiem i Sekretarzem.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się UPPL

 §31.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się UPPL może podjąć jedynie Walny Zjazd Członków UPPL większością 2/3 głosów członków przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 §32.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się UPPL, Walny Zjazd Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku UPPL i powoła Komisję Likwidacyjną.

 

Rozdział VII

Postanowienia przejściowe

 §33.

Dotychczasowi członkowie UPPL, nie będący lekarzami/lekarzami dentystami zachowują swoje uprawnienia członkowskie.

Regulamin Komisji Rewizyjnej UPPL

§1.

Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem powołanym na podstawie § 18 Statutu UPPL.

§2.

1.Do zakresu czynności Komisji należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli: wykonania przez Zarząd UPPL planów finansowo-gospodarczych i planów z innych form działalności gospodarki finansowej, zabezpieczenia majątku i rachunkowości UPPL,
 2. przeprowadzanie kontroli sprawozdań finansowych,
 3. przeprowadzanie kontroli organizacji wewnętrznej UPPL,
 4. opracowanie oceny wyników działalności UPPL w świetle przeprowadzonych kontroli i na podstawie rocznego sprawozdania finansowego,
 5. opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych dla Zarządu UPPL zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i niedociągnięć w pracy Zarządu i w działalności UPPL lub mających na celu usprawnienie działalności UPPL oraz dopilnowanie wykonania wydanych zaleceń,
 6. przynajmniej raz w roku uczestnictwo minimum jednego z członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach Zarządu Głównego, w tym obowiązkowo na posiedzeniu podsumowującym rok budżetowy,
 7. przygotowanie i przedstawienie przez Przewodniczącego lub członka Komisji przez niego upoważnionego, sprawozdania podsumowującego działalność Komisji z całej kadencji, wynikach przeprowadzonych kontroli, wynikach z wykonania zaleceń przez Zarząd UPPL oraz wniosków podczas Walnego Zjazdu Członków UPPL.

§3.

1.Komisja składa się z 3 osób wybieranych przez zwyczajny Walny Zjazd Członków UPPL spośród jego członków.

2.Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji spośród siebie. W razie niemożności dokonania wyboru w tym trybie, Przewodniczącego Komisji wskazuje Prezes UPPL po zasięgnięciu opinii członków Zarządu Głównego.

§4.

Komisja może wystąpić do członków UPPL na Walnym Zjeździe, zwyczajnym lub nadzwyczajnym, o odwołanie ze swego grona członka (członków), który bez usprawiedliwienia uchyla się od czynnego udziału w pracach Komisji.

§5.

1.Prezes Zarządu Głównego może w każdym czasie zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli w poszczególnych sprawach.

2.Wyniki kontroli przeprowadzonych przez delegowanych członków Komisji powinny być każdorazowo rozpatrzone na najbliższym spotkaniu Komisji.

§6.

Przewodniczący Komisji, lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Komisji, kieruje pracami Komisji oraz utrzymuje stałą łączność z Zarządem Głównym UPPL.

§7.

1.Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby.

2.W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym:

 1. Prezes UPPL,
 2. Skarbnik UPPL,
 3. delegowani przez Zarząd Główny UPPL rzeczoznawcy w zakresie gospodarki finansowej i księgowości.

3.Członkowie Komisji i osoby, o których mowa w ust. 2 powinni być, w sposób zwyczajowo przyjęty, zawiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad co najmniej na 15 dni przed posiedzeniem.

§8.

Sprawozdania, opinie i wnioski Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

§1.

Sąd Koleżeński Unii Polskich Pisarzy Lekarzy działa na podstawie Statutu UPPL i niniejszego regulaminu. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory, wynikające pomiędzy członkami, na tle ich działalności w UPPL.

§2.

Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa  cztery lata, przez okres pomiędzy kolejnymi  Walnymi Zjazdami Sprawozdawczo-Wyborczymi,  w  terminie ustalonym podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego  Członków Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

§3.

Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek UPPL, Zarząd Główny imieniem Członków Zarządu oraz Komisja Rewizyjna imieniem Członków Komisji Rewizyjnej

§4.

Sąd Koleżeński w I instancji orzeka w składzie 3 osób, to jest Przewodniczącego i dwóch Członków Sądu.

§5.

 1. Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Sądu wyznacza obwinionemu pismem stosowny termin 30 dni do udzielenia pisemnej odpowiedzi.
 2.  Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ustępie pierwszym, Przewodniczący Sądu drugim stosownym pismem jeszcze raz, zobowiązuje obwinionego w terminie kolejnych 15 dni do udzielenia pisemnej odpowiedzi.
 3. Po braku pisemnej odpowiedzi na drugie pismo do obwinionego uznaję się je za prawidłowo dostarczone i Przewodniczący Sądu przystępuję do dalszych czynności proceduralnych w sprawie.

  §6.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego określa miejsce oraz termin posiedzenia Sądu.

     §7.

 1. Termin rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy winien być wyznaczony w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnej odpowiedzi od obwinionego, a w przypadku braku odpowiedzi od obwinionego także z zachowaniem 30-dniowego terminu.
  2. Sąd Koleżeński zawiadamia strony o terminie i miejscu rozprawy Sądu Koleżeńskiego na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
  3. Przewodniczący Sądu może zdecydować o przeprowadzeniu rozprawy w trybie zdalnym, w terminie jw., o czym informuje strony postępowania.

§8.

 1. Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie i jawnie (także z uwzględnieniem trybu zdalnego prowadzenia rozprawy)
  2. Skład orzekający na życzenie stron może wyłączyć jawność całości lub części posiedzenia – rozprawy.
  3. Skład orzekający z urzędu ogranicza jawność rozpatrzenia sprawy, gdy dotyczy ona życia osobistego lub spraw o zniewagę lub pomówienie.

  §9.

Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
a) domniemania niewinności,
b) kontradyktoryjności,
c) obiektywizmu (bezstronności),
d) prawdy materialnej,
e) prawa do obrony.

§10.

W imieniu strony, lub obok strony może występować upoważniony przez nią przedstawiciel.

§11.

 1. Przewodniczący Sądu prowadzi rozprawę.
  2. Przewodniczący Sądu sprawdza, czy osoby wezwane i zawiadomione o terminie rozprawy stawiły się, lub czy są w trybie zdalnego kontaktu oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.
  3. Przewodniczący Sądu czuwa nad jej prawidłowym i sprawnym przebiegiem zwracając uwagę, aby w toku rozprawy zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.
  4. Z przebiegu rozprawy sporządza się zwięzły protokół, w przypadku posiedzenia zdalnego na podstawie nagrania. Podpisywany przez Przewodniczącego Sądu i pozostałych Członków Sądu – Wybierany skład Sądu jest trzyosobowy, musi być zapewnione działanie Sądu gdy jedna z  wybranych osób jest chora lub zmarła. Protokół sporządza jeden z Członków Sądu wyznaczony na rozprawę przez Przewodniczącego Sądu.

  §12.

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono prawidłowo wezwanie na rozprawę  ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, można przeprowadzić rozprawę zaocznie.

  §13.

 1. Rozpoczynając postępowanie dowodowe Przewodniczący Sądu zapoznaje obwinionego z treścią zarzucanego mu czynu.
  2. Po upewnieniu się, że obwiniony zrozumiał treść zarzutu, przewodniczący zapytuje go, czy przyznaje się do winy i jakie chce złożyć wyjaśnienia.
  3. Obwinionemu przysługuje prawo obecności przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego, zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do poszczególnych dowodów nie dotyczy trybu postępowania zdalnego.
  4. Świadków przesłuchuje się podczas nieobecności tych świadków, którzy jeszcze nie składali zeznań.
  5. Przewodniczący Sądu uchyla pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie lub niedopuszczalne.
  6. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Przewodniczący Sądu zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, a następnie zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.

  §14.

 1. Sąd Koleżeński na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga większością głosów w kwestii winy i kary.
  2. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący Sądu.
  3. Członek Sądu, który głosował przeciw uznaniu obwinionego za winnego, może powstrzymać się od głosowania nad karą – wówczas głos ten przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla obwinionego.
  4. Rozstrzygnięcie podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który podpisuje rozstrzygnięcie i ma prawo w terminie tygodnia złożyć na piśmie zdanie odrębne.
  5. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego uprawomocnia się po 30 dniach od otrzymania przez obwinionego orzeczenia wraz z ustnym uzasadnieniem, jeżeli nie nastąpi postępowanie w trybie odwoławczym.

  §15.

Są koleżeński może stosować następując kary organizacyjne:
1) nagany
2) wykluczenia z Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

    §16.

Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie:
1) o ukaraniu,
2) o odstąpieniu od wymierzenia kary,
3) o uniewinnieniu,
4) o umorzeniu postępowania

§17.

Przewodniczący Sądu w każdym etapie postępowania w sprawie może wyznaczyć posiedzenie pojednawcze, jeśli przemawia za tym charakter sprawy oraz przyczyni się to do jej polubownego zakończenia odpowiadającego zasadom współżycia społecznego.

§18.

Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać:
1) oznaczenie Sądu Koleżeńskiego , które je wydało: (Sąd Koleżeński Unii Polskich Pisarzy Lekarzy), imiona i nazwiska składu orzekającego z zaznaczeniem członka Sądu – protokolanta wyznaczonego do sprawy
2) datę i miejsce wydania orzeczenia,
3) imię i nazwisko oraz adres obwinionego,
4) określenie czynu zarzucanego obwinionemu oraz wskazanie naruszonego przepisu statutu, regulaminu lub uchwał władz Unii Polskich Pisarzy Lekarzy,
5) decyzję co do kary,
6) pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia orzeczenia,
7) uzasadnienie.

§19.

 1. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu narady.
  2. Jeżeli obwiniony po złożeniu wyjaśnień samowolnie opuścił miejsce rozprawy przed jej zakończeniem, orzeczenie ogłasza się także, gdy nie ma osób uprawnionych do wniesienia odwołania.

  §22.

Od orzeczenia Sądu I instancji stronom przysługuje odwołanie do Sądu II instancji.

    §23.

Odwołanie winno zawierać:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) wniosek o zmianę, o uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

§24.

Odwołanie do Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Członków, działających jako Sąd Koleżeński II instancji składa się przez Zarząd Główny UPPL.
1. Termin odwołania wynosi 90 dni od daty otrzymania pisemnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem
2. Walny Nadzwyczajny Zjazd Członków UPPL zostaje zwołany na wniosek Prezesa UPPL w terminie 60 dni od daty otrzymania odwołania. Miejsce Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu ustala Prezes ZG UPPL.
3. Walny Nadzwyczajny Zjazd Członków UPPL wybiera ze swego grona Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego II instancji i czterech Członków Sądu Koleżeńskiego  w trybie głosowania przeprowadzonego przez wybranego w trybie większościowego głosowania Przewodniczącego Zjazdu zgodnego ze statutem UPPL.
4. Walny Nadzwyczajny Zjazd Członków UPPL wybiera ze swego grona protokolanta rozprawy w trybie głosowania większościowego.
5. Prezes UPPL zawiadamia członków UPPL i strony postępowania o terminie Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Członków UPPL na  30 dni  przed tym terminem.
6. Walny Nadzwyczajny Zjazd Członków UPPL w drodze głosowania większościowego wszystkich obecnych uczestników Walnego Zjazdu może utrzymać w mocy orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, lub je zmienić co do winy i kary obwinionego w ramach ustalonych regulaminem  kar.
7. Głosowanie co do winy i kary jest jawne, a jego wynik zostaje zapisany w postaci imiennej listy głosowania wszystkich Członków uczestniczących w Walnym Zjeździe.
8. Orzeczenia  wydane  przez Walny Nadzwyczajny Zjazd Członków UPPL – Sąd Koleżeński II instancji są ostateczne.
9. Do postępowania przed Sądem II instancji stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu o postępowaniu przed Sądem I instancji.

§25.

Sąd Koleżeński osobą Przewodniczącego Sądu prowadzi rejestr spraw i odpowiednio przechowywaną dokumentację

§26.

Sąd Koleżeński składa na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym Członków  UPPL pisemne  i ustne sprawozdanie ze swej działalności.

§27.

Regulamin został rekomendowany przez Zarząd Główny UPPL na wniosek Sądu Koleżeńskiego UPPL w dniu 03 października 2020 roku i wchodzi w życie z dniem pozytywnego głosowania Zjazdu Nadzwyczajnego UPPL nad zatwierdzeniem tego regulaminu.