Ogłoszenia

3 lipca 2023 r.

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JANUSZA RÓŻEWICZA

REGULAMIN

Organizator: Miejski Dom Kultury w Radomsku
Partner: Miasto Radomsko

I. Cele konkursu:
– umożliwienie twórcom debiutu poetyckiego
– inspirowanie twórczości poetyckiej
– popularyzacja współczesnej poezji

II. Warunki uczestnictwa:
1.Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.
2.W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy.
3.Konkurs jest dwuetapowy.
4.Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zestawu 5 wierszy własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
5.Utwory muszą być podpisane godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę (dołączoną do zestawu wierszy), która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), krótką informację o autorze.
6.Jeden autor może przesłać jeden zestaw wierszy.
7.Do drugiego etapu konkursu z nadesłanych wcześniej wierszy, Jury wybierze 3 najlepsze zestawy.
8.Prace konkursowe w pierwszym etapie należy nadsyłać do 30 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora konkursu:
Miejski Dom Kultury
ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
– z dopiskiem „Konkurs poetycki”
9.Autorzy nominowani do drugiego etapu, zobowiązani są nadesłać do 14 lipca 2023 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksimum 50 utworów w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), podpisanych tym samym godłem, którego używali w pierwszym etapie. Zestaw wierszy należy nadesłać na adres podany w pierwszym etapie konkursu.
10.Autorzy nominowanych zestawów zostaną powiadomieni o wyróżnieniu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na karcie zgłoszeniowej (telefonicznie / poprzez pocztę elektroniczną).
11.Organizator zastrzega sobie prawo do składu, druku i publikacji oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy – w całości lub ich dowolnie wybranych fragmentów oraz do ich cytowania bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Każdy z autorów w chwili złożenia wierszy wyraża zgodę na eksploatowanie ich przez Organizatora w sposób wskazany w zdaniu poprzednim bez wynagrodzenia.
12.Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Obrady Jury są tajne i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby wchodzące w skład Jury. Jury wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością obrad, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego zawierającego dane uczestnika oraz informację o przyznaniu nagrody głównej. Skład jurorów zostanie podany w terminie późniejszym. Obsługę administracyjną prac Jury zapewnia Organizator.
13.Autor nagrody głównej przyznanej przez Jury zostanie zaproszony na uroczysty finał konkursu. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody.
14.Nagrodą główną w konkursie jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego – w nakładzie 500 egzemplarzy. O doborze utworów, jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje Organizator.
15.Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.
16.Laureat nagrody głównej z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na skład, wytwarzanie egzemplarzy nagrodzonych utworów techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową (z prawem do dokonania korekt i redakcji tekstu), publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
17.O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani w wiadomości e-mail. Informacja ta ukaże się także na stronach internetowych: www.rozewiczfestiwal.pl, www.mdkradomsko.pl,
18.W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z jurorami.
19.Organizator nie przewiduje zwrotu utworów złożonych w konkursie.
20.Organizator nie pokrywa kosztów podróży.
21.Informacji na temat konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Radomsku
ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
tel./fax 44 683 52 55, 501 019 310, e-mail: konkursy@mdkradomsko.pl

5 czerwca 2023 r.
W dniu 13 czerwca w Okręgowej Izbie Lekarskiej i Siedzibie Unii Polskich Pisarzy Lekarzy w Krakowie przy ul. Krupniczej 11A o godz. 18.00 odbędzie się Spotkanie Autorskie z pisarką-lekarką Ałbeną Grabowską. Zapraszam serdecznie.
Waldemar Hładki
26 maja 2023 r.
Zaproszenie. Podróż w dalekich przestrzeniach.
Zaprasza Waldemar Hładki.
Serdeczne zaproszenie na “Wydarzenia Janowe”.
Zaprasza Aldona Kraus. Kto może niech przybywa. Będzie się działo.
 
21 maja 2023 r.
Lubelska Izba Lekarska zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu.
18 kwietnia 2023 r.
Drodzy Przyjaciele, to dobry czas, byście zaczęli nadsyłać utwory na XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski “Puls Słowa”. Możecie to uczynić pocztą tradycyjną lub wysłać na mój adres mailowy majkazywicka@wp.pl – co bardzo polecam.
Poetów zachęcam, żeby jednocześnie spróbowali swoich sił w prozie, a prozaików, by poetycko spojrzeli na świat – jeden tylko warunek, prace (proza i poezja) muszą być przesłane pod różnymi godłami.
UWAGA! Otrzymacie ode mnie odpowiedź, że NADESŁANE PRACE DOTARŁY DO MNIE!!!
Jurorzy dostaną prace wydrukowane opatrzone tylko godłem.
Czekajcie na kolejną wiadomość o przyznanej nagrodzie, czego Wam serdecznie życzę.
Wysyłajcie i wygrywajcie!!!

Majka Żywicka

XXXII OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ

KRUSZWICA KOBYLNIKI 2023

Organizatorami Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń są: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy oraz Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy. Współorganizatorami: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy oraz Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży w Bydgoszczy.

Warunkiem uczestnictwa w XXXII Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, mających się odbyć 7–10 września 2023 roku w Kruszwicy, jest udział w konkursie poetyckim, którego regulamin zamieszczamy poniżej.

Regulamin

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do stowarzyszeń czy związków twórczych.
 2. Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie zestawu składającego się z trzech wierszy, każdy tekst na osobnej kartce (wydruk komputerowy na formacie kartki A4). Na konkurs autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy w trzech skompletowanych egzemplarzach (spiętych zszywaczem). Tematyka prac jest dowolna. Mile widziane będą wiersze związane z rejonem nadgoplańskim. Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być, do ogłoszenia wyników konkursu podczas Otwarcia XXXII OLSP 7 września 2023 roku, nagrodzone ani publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze muszą być napisane w języku polskim, każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym).
 3. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę sygnowaną tym samym godłem, zawierającą na kartce formatu A4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, godło oraz oświadczenie następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorganizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almanachu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.

Zestawy należy wysłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy Filia nr 4, ul. Czerkaska 11, 85-636 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs poetycki XXXII OLSP”. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 1. Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 35 najlepszych zestawów wierszy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w XXXII OLSP. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. Dodatkowo jury wyłoni 5 osób na listę rezerwową w razie rezygnacji z udziału osób zakwalifikowanych. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim, który uczestnicy otrzymają podczas inauguracji OLSP.
 2. W programie Spotkań przewidujemy m.in. ogłoszenie wyników konkursów poetyckich, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich miasta i gminy Kruszwica, szkołach powiatu Mogileńskiego, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy. Ponadto organizatorzy planują warsztaty i indywidualne konsultacje poetyckie, konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, recital podczas inauguracji Spotkań, koncert muzyczny na Wzgórzu Zamkowym pod Mysią Wieżą oraz promocję almanachu poetyckiego w Kruszwicy i Bydgoszczy (październik/ listopad).
 3. Postanowienia końcowe:
 • Uprzejmie informujemy, że udział w OLSP jest odpłatny i wynosi 300 złotych (kwota w całości będzie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów realizacji XXXI OLSP).
 • Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie przez organizatorów telefonicznie do 12 czerwca 2023 roku. Osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach otrzymają mailowo (do 15 czerwca 2023) kartę zgłoszenia do udziału w XXXI OLSP.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia należy dokonać wpłaty 300 złotych na konto podane w karcie zgłoszenia, a kserokopię dowodu wpłaty, dołączając do karty zgłoszenia, odesłać pod wskazany wyżej adres (WiMBP) do 10 lipca 2023 roku (włącznie).
 • Po tym terminie w miejsce osób, które nie spełnią warunków regulaminu tj. przesłania potwierdzenia dowodu wpłaty za udział i karty zgłoszenia, zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej. Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organizacyjnymi oraz wydaniem pokonkursowego almanachu. Przypominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które uczestniczyć będą
  w całym przedsięwzięciu.
 • W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby organizatorzy Spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania nagrody na pozostałych laureatów. Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów udziału. Dotyczy to również pozostałych uczestników.
 • Koszty podróży pokrywają uczestnicy.
 • W ramach wniesionej opłaty organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu
  w Kobylnikach koło Kruszwicy.
 • Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych zestawów wierszy.
 • W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
 • Prosimy zwrócić uwagę na ilość wysyłanych wierszy (3 teksty, format A4 w 3 egz.).
 • Nadesłane zestawy niezgodne z założeniami regulaminu: zawierające mniej lub więcej niż 3 wiersze lub podpisane danymi osobowymi, znakami, a nie godłem, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
 • Uprzejmie informujemy, że Pałac w Kobylnikach nie posiada windy, a tym samym nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich i osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym. Podejście schodami (zbyt wiele stopni) na I i II piętro (zakwaterowanie uczestników) może okazać się dla niektórych zbyt trudne.
 • Jeśli po opublikowaniu tekstów w almanachu, okaże się, że wiersze były wcześniej publikowane, nagrodzone lub są plagiatem, autor nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu kwalifikującego do udziału w OLSP.
 • Informacji o konkursie udzielają:

Krystyna Wulert, kom. 692 315 658, adres e-mail: k.wulert@gmail.com

Magdalena Jagiełłowicz, kom. 600 988 176, adres e-mail: magdalena.jagiellowicz@gmail.com.

19 marca 2023 r.

Anna Pituch-Noworolska zaprasza na  spotkanie autorskie do Krakowskiego Teatru Poezji “Stygmator”
5 marca 2023 r.

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie
Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

Kończy się kadencja działania Zarządu Głównego UPPL w latach 2019 – 2022. Udało nam się w tym czasie zrobić wiele dobrego dla naszej wspólnoty. Spotykaliśmy się na corocznych sympozjach, UPPL wdała w tym czasie trzy almanachy z twórczością literacką naszych członków.  Świętowaliśmy hucznie Jubileusz 55-lecia UPPL. Byliśmy także aktywni na zewnątrz naszego stowarzyszenia, nawiązując i utrzymując kontakty z innymi ogólnopolskimi stowarzyszeniami kulturalnymi. Znaczny w tym udział macie Wy – osoby należące do UPPL. Za to, jako prezes bardzo Wam dziękuję. Ale czas wybrać nowe władze UPPL na kadencję 2023-2026.

Serdecznie zapraszam

          na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbędzie się w dniu 1.04.2023 r. (sobota)  w Krakowie, w siedzibie Unii Polskich Pisarzy Lekarzy przy ul. Krupniczej 11A (budynek Okręgowej Izby Lekarskiej – Aula na parterze). Obrady rozpoczną się o  godz. 13.00.  Postaram się aby wszystko odbyło się sprawnie i by do godz. 16.00 zakończyć obrady. Po zakończonych obradach zapraszam uczestników zjazdu na ciepły  poczęstunek.

            Uwaga ! Istnieje możliwość pozostania w Krakowie do następnego dnia z noclegiem  z 1 na 2 kwietnia. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc noclegowych w pokojach dwuosobowych w budynku OIL w Krakowie przy ul. Krupniczej 11A, tam gdzie odbędzie się zjazd. Nocleg jest bezpłatny, jednakże w dniu następnym śniadanie każdy organizuje we własnym zakresie. Zakwaterowanie zaczyna się po zakończeniu zjazdu i posiłku, a kończy się o godz. 11.00 następnego dnia. O uzyskaniu miejsca noclegowego decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń uczestnictwa w zjeździe ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa w zjeździe najpóźniej do dnia 15.03.2023 r. na mój adres mailowy: whladki@interia.pl, lub smsem na tel. 506-140-505.

 

Dodatkowa informacja.
Osoby, które przyjadą na nasz zjazd, a przekazały swoje utwory do Almanachu „Śląskie spotkanie ze słowem”, będą mogły podczas zjazdu odebrać bezpłatnie po 4 egzemplarze książki.

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Głównego UPPL

Z pozdrowieniami

Prezes UPPL
prof. Waldemar Hładki

16 lutego 2023 r.

Serdecznie zapraszam na promocję mojego nowego tomu poetyckiego pt. “Malowanie Mgły” w Klubie Dziennikarzy “Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie.

28.02.2023 r. o godz. 18.00

Anna Pituch-Noworolska

29 listopada 2022 r.
OGŁOSZENIE
serdecznie zapraszam na spotkanie promujące mój nowy tom wierszy “w każdym innym mieście” w środę (7 grudnia) godz.18.00 w Domu Literatury, ul Krakowskie Przedmieście 87/89. Dla mnie samej spotkanie ma być niespodziankowo-mikołajkowe, a więc z rzeczy pewnych tylko ogórki, kaszanka… i jeszcze małe co nieco. Przybywajcie tłumnie.
Do zobaczenia
plakat_majka1 (1)    
Majka  Maria Żywicka-Luckner18 listopada 2022 r.
OGŁOSZENIE
Związek Literatów Polskich i Dom Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie zapraszają na wieczór autorski ELŻBIETY LIPSKIEJ – 23 listopada 2022 r. godz. 17.00
Spotkanie będzie okazją do rozmowy i wysłuchania opowiadań Autorki – “ARIANA” oraz “POWIEW” – nagrodzonych w konkursach literackich Wena 2022 (1. nagroda w kategorii Proza) oraz Puls Słowa 2021 (2. nagroda w kategorii Proza). Elżbieta Lipska należy do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.
Rozmowę poprowadzi Barbara Maria Rustecka.
Weźmie w niej udział prof. Maciej Karolczak.
Opowiadania osnute wokół wydarzeń podczas trzęsienia ziemi w Bam w Iranie w 2003 roku, stały się okazją do przedstawienia kultury i świata Iranu, a także rozważań o nieuchronności losu człowieka.
Autorka jest lekarką i podróżniczką. Uczestniczyła w wielu akcjach ratowniczych podczas katastrof naturalnych i wojen na całym świecie. Te doświadczenia stały się zalążkiem twórczości.
Serdecznie zapraszamy!
UWAGA !
Wieczór autorski będzie także transmitowany on-line na FB. Link do spotkania: https://fb.me/e/2lLtGTyQY.
Wstęp jest wolny.

31 października 2022 r.

Pilne!!!
Drodzy członkowie UPPL. Bardzo proszę o poparcie apelu o utrzymanie status quo Domu Literatury w Warszawie. To także ważna sprawa dla nas wszystkich. Apel można podpisać wchodząc na stronę  FB Zarządu Głównego ZLP, gdzie znajduje się apel, który także umieszczam poniżej.

SPRAWA  PILNA !!!

Zarząd Główny ZLP

Krakowskie Przemieście 87/89 00-079 Warszawa
Tel. 826 57 85 tel/fax 828 39 19, owzlp@o2.pl

Warszawa, październik  2022

    Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 Złe wieści rozchodzą się najszybciej, a ta należy do najgorszych, więc zapewne wiecie już o nowej, groźnej sytuacji Domu Literatury w Warszawie.

Od roku 1949 ten na nowo zbudowany dom był siedzibą naszej organizacji. Po zmianach ustrojowych i wszystkich innych z tego wypływających powstała Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej. Jej zarząd stanowią przedstawiciele trzech organizacji pisarskich – polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzu Polskich i Związku Literatów Polskich. Zarząd zatrudnia dyrektora, a ten pracowników; Utrzymanie Domu zapewniają pokoje gościnne, dzierżawa restauracji i wynajem auli. Utrzymanie Domu kosztuje ok. 100 tys. zł miesięcznie. Fundacja pokrywa m.in. bardzo kosztowne remonty, stara się o dotacje na nie i administruje Domem.

Urząd Dzielnicy Śródmieście w porozumieniu z Urzędem Miasta postanowił nie przedłużać umowy z Fundacją (z zn.1.I. 2023r) i przejąć Dom Literatury we własne administrowanie. Oznacza to, że przestajemy być gospodarzami, a stajemy się lokatorami. A wiadomo, co może zrobić właściciel z lokatorem. Słyszymy, że chcą nam dokwaterować dwie inne organizacje, przejąć restaurację i radykalne zreformować funkcjonowanie obiektu.

Warszawski Dom Literatury nie jest dzielnicową placówka kultury, nie jest też placówką miejską – jest ogólnopolskim centrum kultury z wielkimi zasługami, bogatą tradycją i działalnością popularyzującą literaturę i kulturę, nie tylko w Warszawie, ale i całej Polsce; przez wiele naszych imprez z udziałem twórców zagranicznych promujemy kulturę polską za granicą.

Zwracam się do Was z gorącą prośbą: podpisujcie nasz apel o zachowanie Domu Literatury w jego dzisiejszej, sprawdzonej latami, formule i działalności.

Marek Wawrzkiewicz

9 września 2022 r.

W imieniu organizatorów zapraszam do uczestnictwa w 50. Warszawskiej Jesieni Poezji w dniach od 14 do 16 października.  Unia Polskich Pisarzy Lekarzy także w tym roku zaprezentuje się uczestnikom tego wydarzenia kulturalnego. Zapraszamy na galę  XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego PULS SŁOWA oraz spektakl poetycko-muzyczny “Molekuły Wrażliwości 5”.

plakat 2022_1-2

plakat molekuly 2022-5

22 sierpnia 2022 r.

W imieniu Jury i Organizatorów z wielką przyjemnością podaję wyniki XIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego PULS SŁOWA.

Protokół z posiedzenia Jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów PULS SŁOWA

W dniu 27.07.2022 r. Jury pod przewodnictwem Marka Wawrzkiewicza, w składzie: Aldona Borowicz, Waldemar Hładki, Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz, Maria Żywicka-Luckner (sekretarz), po zapoznaniu się z utworami poetyckimi i prozatorskimi nadesłanymi na konkurs postanowiło przyznać następujące nagrody:

 w kategorii poezja:

I nagroda – Agnieszka Rautman-Szczepańska ze Sztokholmu – godło Hexa

II nagroda – Renata Paliga ze Szczecina – godło Matylda1

III nagroda – Zbigniew Kostrzewa z Łowicza – godło Marceli

Wyróżnienia

Bolesław Sawicki z Łodzi – godło Beata

Zbigniew A. Łobodziński z Mińska Mazowieckiego – godło Nomada

 

w kategorii proza:

I nagroda – Agnieszka Kania z Opola – godło Ważka

II nagroda – Witold Kopeć z Wąsosza – godło Auriga Virtutum

III nagroda – Renata Paliga ze Szczecina – godło Matylda Matylda

Wyróżnienia

Anna Pituch-Noworolska z Krakowa – godło Przechodzień

Marek Pawlikowski z Łodzi – godło Chronos

Wyróżnienia drukiem w kwartalniku społeczno-kulturalnym „Własnym Głosem”

Natalia Szejko z Sochaczewa – godło Permet

Katarzyna Wierzbicka z Otwocka – godło Fukubana

 Jury składa podziękowania Naczelnej Izbie Lekarskiej, Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, Związkowi Literatów Polskich, Dyrekcji SZPZLO Warszawa Praga-Północ za umożliwienie i pomoc w organizacji konkursu.

Gratulacje dla Laureatów.

7 lipca 2022 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim “O Wstęgę Sanu”

Regulamin konkursu poetyckiego „O Wstęgę Sanu”
§ 1. Przesłanie
Ogólnopolski konkurs poetycki „O Wstęgę Sanu” organizowany jest po raz piąty
i odbywa się w ramach Nadsańskich Spotkań Poetyckich. Konkurs odwołuje się
do tradycji poetyckiej zainicjowanej przed laty przez grupę poetycką „Zniesienie”
i ma na celu zachęcić do refleksji poetyckiej, połączonej z wrażliwością człowieka
na problemy współczesnego świata, jego odpowiedzialnością za ten świat oraz
powiązaniem bogactwa duchowego współczesnego człowieka z tradycją.
§ 2. Organizatorzy i Jury
Organizatorem Konkursu „O Wstęgę Sanu” jest Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury w Przemyślu. 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 5. Prace konkursowe
oceni powołane przez Organizatora Jury Konkursu Poetyckiego w składzie:
Mateusz Pieniążek – poeta, prozaik, autor bajek dla dzieci, utalentowany
muzyk i kompozytor, współzałożyciel zespołu Symphonia Aquaria,
(przewodniczący jury);
MariaGibała – poetka, autorka wielu wystaw fotograficznych,
przewodnicząca Rady Artystycznej przy RSTK Przemyśl, redaktor rubryki
„Przystań poetycka” w miesięczniku „Nasz Przemyśl”, animatorka kultury;
Teresa Paryna – poetka, felietonistka, autorka opowiadań, uzdolniona
plastyczka (rysunek, akwarela, akryl, rękodzieło artystyczne), członek
Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie, animatorka kultury.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs poetycki „O Wstęgę Sanu” ma charakter ogólnopolski i otwarty.
Tegoroczny konkurs zostaje ogłoszony z dniem 6 lipca 2022r.
2. Mogą brać w nim udział tylko osoby pełnoletnie w momencie przystąpienia
do konkursu (Załącznik nr 1).
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do Organizatora trzech utworów
poetyckich w postaci plików w formacie pdf. Utwory nie mogą być
wcześniej ocenione i nagrodzone w innych konkursach bądź publikowane
(książki, czasopisma czy antologie wierszy). Nadesłane wiersze muszą być
napisane wyłącznie w języku polskim, każdy tekst powinien być opatrzony
godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym).
4. Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci plików pdf
opatrzonych godłem słownym (każdy wiersz w osobnym pliku, opisany
godłem słownym i tytułem a w przypadku braku tytułu pierwszym wersem).
Przez „godło słowne” rozumiemy pseudonim, który umożliwia zachowanie
anonimowości jego autora i nie daje możliwości identyfikacji osoby kryjącej
się za nim. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.
5. Całość danych osobowych pozostaje do dyspozycji Organizatora Konkursu.
Jury otrzymuje tylko zestawy wierszy opatrzone godłem. Do momentu
rozstrzygnięcia konkursu tożsamość autorów pozostaje anonimowa.
6. Uczestnik Konkursu Poetyckiego może przesłać tylko jeden zestaw
wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu oznacza dyskwalifikację jego
udziału w konkursie.
7. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa ostatecznie
15 sierpnia 2022r. Należy je przesłać pocztą elektroniczną na adres:
szabaga_m@wp.pl. Nadesłane po 15 sierpnia nie wezmą udziału w
Konkursie.
8. Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a/ prace konkursowe jak opisano w ust. 2-6;
b/ skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego Oświadczenia
o zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na
wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
c/ skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie informacji
o przetwarzaniu danych osobowych RODO (Załącznik
nr 2);
d/ skan lub zdjęcie podpisanego odręcznie formularza
z danymi osobowymi (Załącznik nr 3);
e/ skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany z banku
potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej
9. Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty
akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 20
sierpnia 2022 r. na rachunek Organizatora: BNP Paribas Bank Polska S.A.,
ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa: RSTK Przemyśl – numer rachunku:
44 1600 1462 1847 2904 5000 0001 (PLN) z tytułem wpłaty: „Konkurs
O Wstęgę Sanu + imię i nazwisko uczestnika”. Potwierdzenie dokonania
opłaty akredytacyjnej jest warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu.
10.Do oceny konkursowej przez Jury zostaną dopuszczone prace, które spełnią
wymogi formalne zawarte w ust. 2 – 9.
11.Prace konkursowe oceniane będą wg kryteriów, m.in. takich jak:
podejmowana tematyka, warsztat poetycki, wyróżniający się sposób ujęcia
oraz doboru tematu wierszy.
12. Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
13.Dane osobowe uczestników Konkursu zostaną wykorzystane zgodnie z
ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. tylko na
potrzeby Konkursu.
14.Koordynatorem projektu z ramienia RSTK Przemyśl jest – Małgorzata
Stankiewicz; tel. kom. 509-516-667.
§ 4. Nagrody
1. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami o łącznej
puli 1000 złotych :
• I nagroda – 500 zł
• II nagroda – 300 zł
• III nagroda – 200 zł
• wyróżnienia książkowe i rzeczowe
2. Podział nagród może ulec zmianie a zadecyduje o tym Jury konkursu.
3. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powiadomione o werdykcie jury
e-mailowo lub telefonicznie.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi
podczas uroczystej gali, która odbędzie się w sali teatralnej Zamku
Kazimierzowskiego w Przemyślu w dniu 9 września 2022r.
O ewentualnych zmianach dotyczących gali pokonkursowej uczestnicy
zostaną powiadomieni oddzielnie.
Organizatorzy nie zwracają nagrodzonym uczestnikom kosztów podróży
i nie zapewniają noclegu. Nagrody powinny być odebrane osobiście
– w przypadku nieobecności nagrodzonej osoby nagroda zostanie przesłana
pocztą na koszt nagrodzonego.
Informacje szczegółowe dotyczące gali wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie Organizatora: rstkprzemysl.pl/

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu Nadsańskich Spotkań Poetyckich „O Wstęgę Sanu”
2022r.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
POETYCKIEGO „O WSTĘGĘ SANU”
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu Nadsańskich Spotkań Poetyckich
„O Wstęgę Sanu”, a utwory przeze mnie nadesłane nie były dotychczas nagradzane w innych
konkursach poetyckich.
2. Oświadczam, że zgłoszone do konkursu utwory poetyckie są wyłącznie mojego autorstwa.
3. Oświadczam, że w dniu podpisania Oświadczenia jestem osobą pełnoletnią.
4. W przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia moich wierszy, wyrażam zgodę na ich opublikowanie w wydawnictwie pokonkursowym.
………………………………………… ……………………………………………
Miejscowość, data Czytelny podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Robotnicze Stowarzyszzenie
Twórców Kultury w Przemyślu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
……………………………………………
Czytelny podpis
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów konkursu
Nadsańskich Spotkań Poetyckich „O Wstęgę Sanu” polegające na opublikowaniu w Internecie
zdjęć z uroczystości wręczenia nagród oraz innych działań związanych z promocją Konkursu i
Organizatorów. Organizatorzy zrobią to zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191).
……………………………………………
Czytelny podpis
Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu Nadsańskich Spotkań Poetyckich „O Wstęgę Sanu” 2022r.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).Dz.U. UE L.2016.119.1. zwanym dalej RODO informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą w Przemyślu, mieszczące się przy ul. Rynek 5, I p.,
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email szabaga_m@wp.pl , lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH
Inspektorem ochrony danych jest prezes Stowarzyszenia. Można się z nim skontaktować poprzez email: szabaga_m@wp.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych m.in.:
a. zwiększenia intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia poprzez udział w zajęciach teatralnych,
b. prowadzenia imprez kulturalno-oświatowych ,
c. wyzwalania aktywności społecznej członków,
d. promowania postaw obywatelskich, współdziałania na płaszczyźnie organizacji pozarządowych
e. upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki,
f. kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
b. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele,
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń,
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie
Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO
1. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
a) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) Cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A lub art. 9
ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) Wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw na mocy srt. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
2. Nie ma zastosowania w/w art. W zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
a) do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
b) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
c) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
…………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją
Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu Nadsańskich Spotkań Poetyckich „O Wstęgę Sanu” – 2022r.
FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU POETYCKIEGO „O WSTĘGĘ SANU”
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu, informuje, że wszelkie dane osobowe
pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Jury otrzymuje jedynie zestawy wierszy opisane godłem.
Do chwili rozstrzygnięcia konkursu tożsamość autorów jest anonimowa.
Godło
…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………..
Województwo
…………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………..
E-mail kontaktowy
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………
Data i podpis czytelny

KONKURS_O WSTĘGĘ SANU_2022_REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI_do_ regulaminu_konkursu_O Wstęgę Sanu_2022

14 czerwca 2022 r.

Nasz Unijny Kolega Leszek Marek Krześniak – Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, zaprasza na ciekawą wycieczkę śladami Tadeusza Kościuszki. Warto skorzystać.

LUBELSZCZYZNA  Z KOŚCIUSZKĄ

09 – 10.07.2022 r.
wycieczka autokarowa

DZIEŃ I:       Warszawa – Kozłówka – Lublin(Sławinek) – Chełm
Warszawa:  godz. 7.30 – spotkanie uczestników na parkingu przy ul. Parkingowej
odjazd w trasę godz. 7.45.  Zwiedzanie  miejscowości i obiektów na trasie:

Kozłówka – to jeden z najwspanialszych zespołów pałacowo-parkowych w Polsce; zbudowany w XVIII wieku przez rodzinę Bielińskich, następnie był siedzibą  Zamoyskich.  Przebudowa pałacu nastąpiła w latach 1898-1911.  Zwiedzanie: pałacu z autentycznym wyposażeniem z XIX
początków XX w, z cenną kolekcją malarstwa; pałacowej kaplicy wzorowanej na kaplicy w Wersalu,  powozowni. Spacer po pięknym ogrodzie kwiatowym, rozariami oraz nastrojowym parkiem krajobrazowym.  Czas wolny.

Lubartów – spojrzenie na zespół pałacowo-parkowy z barokowym pałacem Sanguszków, murowaną oranżerią i rozległym parkiem; oraz barokową bazylikę św. Anny.

Lublin – Sławinek: zwiedzanie Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS.
Teren ogrodu – to dawny folwark Kościuszków; w latach 1774-1776 u stryja Jana Nepomucena przebywał Tadeusz Kościuszko …

Lublin – przejazd Alejami Racławickimi, Krakowskim Przedmieściem (odcinek); spacer przez Plac Litewski, Krakowskim Przedmieściem, przez Stare Miasto do wzgórza zamkowego.

Świdnik – z lotniskiem od 1938 r, od lat 50-tych  producent motocykli, następnie śmigłowców; z prawami miejskimi od 7 października 1954 roku;   Strefa historii z wystawą  „Świdnik – miasto wolności i marzeń”.

Chełm – jest położony na terenie historycznej Rusi Czerwonej i był jednym z Grodów Czerwieńskich; w XIII w. stolica księstwa halicko-włodzimierskiego; od 1392 posiada prawa miejskie. Miasto z historią wielu ważnych wydarzeń; kilkakrotnie siedziba biskupstwa prawosławnego, 1596–1875 siedziba biskupstwa unickiego, 1349–1807 biskupstwa rzymskokatolickiego;  jedna z większych gmin żydowskich.
Odwiedzimy Ducha Bielucha w podziemiach kredowych (pamiętamy o kurtce lub swetrze –  ok. 9st.C). Wędrówka na Górę Katedralną z bazyliką pw. Narodzenia NMP – do 1875r. katedra unicka diecezji chełmskiej – obecnie najważniejsza świątynia w mieście.

Przejazd do hotelu „LWÓW”, zakwaterowanie; obiadokolacja. Dla chętnych – spacer wieczorny.

DZIEŃ  II:     Chełm – Włodawa – Poleski Park Narodowy – Sosnowica – Warszawa.
Śniadanie w hotelu.  Wyjazd w trasę godz. 8.30 – 8.45.

Sobibór – ośrodek eksterminacji Żydów w ramach „Aktion Reinhardt” w katach 1942-1943. Zwiedzanie: Muzeum i Miejsca Pamięci, złożenie wiązanki kwiatów.

Włodawa – miasto trzech kultur, położone nad rzekami – Włodawką i Bugiem przy granicy
z Białorusią. Zobaczymy: barokowy kościół parafialny pw. św. Ludwika; cerkiew prawosławną pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy;  Wielką Synagogę oraz dwa budynki pokrewne; „czworobok”– jedyny taki obiekt w Polsce.  Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Odrobina czasu wolnego w centrum  z Fontannami Trzech Kultur…

Urszulin – siedziba dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego.

Załucze Stare – Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny –  Muzeum Poleskiego PN – zwiedzanie; przejazd do Parku – wędrówka ścieżkami, często po kładkach nad torfowiskami.

Sosnowica – miejsce związane z Tadeuszem Kościuszką, który jako nauczyciel przybył w 1775 roku aby córkę właściciela majątku – Ludwikę, uczyć rysunku, malarstwa, matematyki, języka francuskiego.   Nieszczęśliwa miłość spowodowała emigrację do Stanów Zjednoczonych (skąd wrócił jako wielki bohater) Zwiedzanie parku założonego przez T. Kościuszkę, „Dworku Kościuszki”.

15.00 – posiłek w Gościńcu Sosnowickim
17.00 – koncert

Kock – Białobrzegi – złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Berka Joselewicza, który  podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 zorganizował Pułk Lekkokonny Starozakonny ; walczył w Legionach Polskich we Włoszech, w roku 1809 zginął pod Kockiem.

Przewidywany powrót do Warszawy godz. 21.30 – 22.00 (centrum).

Odpłatność za osobę:                       420 PLN     

 Odpłatność zawiera:  przejazd autobusem dostosowanym do wielkości grupy; zakwaterowanie w hotelu – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami; wyżywienie: obiadokolacja I dnia, śniadanie i posiłek turystyczny II dnia; obsługę pilota na całej trasie;  ubezpieczenie NNW w kwocie 20 tys. zł/ osoba; opłaty drogowe, parkingowe; VAT.

 Cena nie zawiera : biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obsługi przewodników miejscowych wg poniższego zestawienia:
Kozłówka
– karnet (pałac,powozownia, galeria, kaplica)          N – 42 PLN                U – 21 PLN
Lublin
– Ogród Botaniczny i Dwór Kościuszków                N – 10 PLN                U – 10 PLN

Chełm – podziemie kredowe                                    N – 12 PLN                U – 12 PLN

Poleski Park Narodowy                                           N – 18 PLN                U –  9 PLN

————————————————————————————-

Razem  bilety:                normalne    82 PLN,             ulgowe     52 PLN

– usługa przewodników w muzeach              razem 550 PLN za grupę
(do podziału przez liczbę uczestników imprezy)

Uwaga:  osoby zainteresowane zwiedzaniem w Kozłówce tylko pałacu – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie – płatność wówczas wynosi  N-30,-zł;   U-15,- zł;

*****************************************************************************

Zgłoszenia przyjmują:  Polska Fundacja Kościuszkowska
Adres:  al. Jerozolimskie 31 m 14, 00-508 Warszawa
Telefon:  22 625 49 77;    602 175 238     poczta@pfk.waw.pl
Informacje o wycieczce  tel.  503 141 524

                                                                                               Serdecznie zapraszamy!

4 czerwca 2022 r.
Nasza Koleżanka Aldona Kraus zaprasza w dniu 20-go czerwca do Warszawy na piękny koncert. Przybywajcie.

1 czerwca 2022 r.
Zapraszamy na kolejna edycję “Pulsu Słowa” Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału.

29 maja 2022 r.

Zaprasza nasz kolega prof. Bohdan Wasilewski.

Kochani, wytrwali czytelnicy Notek,

Chcę się pochwalić publikacją dwu bajek mojego autorstwa w czasopiśmie twórców: „Własnym Głosem”. Spotkały mnie tu wszystkie możliwe zaszczyty: nie tylko publikacja z wyboru redakcji, lecz w jakim towarzystwie – Symonides i Cyprian Kamil Norwid – przemyślenia najwyższego lotu. Niepomiernie urosłem w dumę – jako siła robocza frontu kultury, wspieranego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z środków Funduszu Promocji Kultury.

Biegłość w pisaniu bajek zawdzięczam postępującemu zdziecinnieniu. W dniu 05.06.2022 r. kończę 76 lat, mile oczekując z tej okazji na wizytę internetową o godz. 18.00 link:

Temat: Zoom meeting invitation – BW Urodzinowe Spotkanie Zoom ‘s

Czas: 5 cze 2022 06:00 PM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom

https://us06web.zoom.us/j/83540736548?pwd=YmQ2dkowSlVJOEkrMUxpYks4dUVadz09

Identyfikator spotkania: 835 4073 6548

Kod dostępu: 721966

Przepijamy toasty z gronem uczestników kursu psychologicznego który realizuję w Sztutowie, zapraszamy na wspólnego urodzinowego kielicha.

Pozdrawiam serdecznie, BW

A my już życzymy Dostojnemu Jubilatowi Zdrowia, Wszelkiej Pomyślności i Weny Pisarskiej.

w imieniu członków UPPL
Waldemar Hładki

1 maja 2022 r.

Aldona Kraus zaprasza  7 maja do Warszawy.

5 kwietnia 2022 r.

Zaproszenie na XIII edycję konkursu poetycko-prozatorskiego “Puls Słowa”.
Zaprasza wszystkich piszących lekarzy
Majka Żywicka

XIII konkurs poetycki 2022

Obchody 228. Rocznicy Insurekcji Warszawskiej.
Zaprasza Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej Dr Leszek Marek Krześniak, także członek UPPL.

Zaproszenie

21 marca 2022 r.

!!!
Informuję, że nasze coroczne Jesienne Sympozjum odbędzie się w dniach 30.09.-2.10. 2022 r. w Katowicach. Będzie to jednocześnie jubileusz 55-lecia UPPL. Zarezerwowaliśmy czterogwiazdkowy hotel z parkingiem, kilka minut taxi od dworca głównego PKP. Ustalamy sprawy organizacyjne, wyżywienie i program naszego spotkania. Będzie jak zawsze, pożytecznie, ciekawie i wspaniale.
Zapraszam już dziś. Nie może Was zabraknąć na naszym jubileuszowym spotkaniu. Dalsze informacje wkrótce.

Waldemar Hładki

1 stycznia 2022 r.

Z przyjemnością pragnę poinformować, iż dokonałem aktualizacji księgozbioru Biblioteki UPPL. Wprowadzilem kolejne, nowe 33 pozycje. Obecnie księgozbiór liczy na dzień 31-go grudnia już 983 pozycje. Dziekuję Wam, że przesyłacie swoje nowe książki i inne dokumenty.
Pozdrawiam z życzeniami Udanego Nowego Roku.

Waldemar Hładki

19 października 2021 r.
Informacje dotyczące Warszawskiej Jesieni Poezji “Zamiast”

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
Festiwalu Poezji „Zamiast”

 1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów – amatorów oraz osób będących członkami profesjonalnych związków pisarskich (Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS).
 2. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich.
 3. Każdy autor sam przedstawia swój wiersz wydrukowany lub napisany własnoręcznie, czytelnie i opatrzony własnym nazwiskiem.
 4. Wiersze ocenia jury powoływane przez organizatora Festiwali Poezji „Zamiast”.
 5. Jury przyzna nagrody pieniężne w łącznej wysokości 1000 zł.
 6. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu Turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami poza artystycznymi.
 7. Turniej Jednego Wiersza odbędzie się 24 października 2021 roku ( niedziela) o godzinie 12.00 w auli Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie.
 8. Z turnieju zostanie sporządzony protokół a nagrodzone wiersze mogą zostać wydrukowane na stronach internetowych ZLP oraz w czasopismach informujących o wynikach turnieju na co nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę poprzez wzięcie udziału w Turnieju Jednego Festiwalu Poezji „Zamiast”.

12 października 2021 r.
Zapraszam serdecznie.

POEZJA NA KAZIMIERZU – Teatr Stygmator zaprasza.
Sezon 2021/2022.
“PRZEMIJANIE” w cyklu POEZJA NA KAZIMIERZU
21 października 2021 r. Godzina 19.00.
W programie: poezja Marzeny Dąbrowy Szatko, Waldemara Hładkiego, Dariusza Fijałkowskiego, Małgorzaty Kulisiewicz, Elżbiety Kuty, Anny Morawiec, Joanny Nowocień, Joanny Pociask-Karteczki i fotografia jesienna. Obrazy Renaty Kulig Radziszewskiej. Scenariusz i prowadzenie Violetta Zygmunt.
Teatr Stygmator w Klubie Kazimierz, ul. Krakowska 13. Kraków.
Kontakt e-mail: teatrstygmator@gmail.com lub prze FB.
Z a p r a s z a m y   s e r d e c z n i e.
27 września 2021 r.

XXXVIII MIĘDZYNARODOWE  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIE 8-12.10.21 r. i 15.10.21 r.

Nasz unijny kolega Leszek Marek Krześniak zaprasza

Plakat Maciejowice 2

PROGRAM XXXVIII A5

19 września 2021 r.

Protokół z posiedzenia Jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów PULS SŁOWA

W dniu 09.09.2021 r. Jury w składzie: Aldona Borowicz, Waldemar Hładki, Maria Żywicka-Luckner (sekretarz)  pod przewodnictwem Marka Wawrzkiewicza, po zapoznaniu się z utworami  poetyckimi i prozatorskimi nadesłanymi na konkurs postanowiło przyznać następujące nagrody:

 w kategorii poezja:

I nagroda – Bolesław Sawicki z Łodzi – godło Beasz

II nagroda – Zbigniew A. Łobodziński z Mińska Mazowieckiego – godło Asaf

III nagroda –  ex aequo – Katarzyna Szewczyk z Kamienia Dużego – godło Jeżówka purpurowa

III nagroda –  ex aequo –  Monika Szymczakowska  z Otwocka – godło Sosna

Wyróżnienia

Joanna Matlachowska-Pala  z Opola – godło  Alium

Agnieszka Rautman-Szczepańska ze Sztokholmu – godło Abrakadabra

Wyróżnienia drukiem w kwartalniku społeczno-kulturalnym „Własnym Głosem”

Ilona Dzijak-Muniak z Nakła nad Notecią – godło  #róża

 

w kategorii proza:

I nagroda – Dariusz Krasnodębski z Sokołowa Podlaskiego – godło  Pieśń

II nagroda –  Elżbieta Lipska ze Stanisławowa Pierwszego – godło Raban

III nagroda –  Witold Kopeć z Wąsosza  – godło Duch i Litera

Wyróżnienia

Zbigniew Kostrzewa z Łowicza – godło Senior

Wyróżnienia drukiem w kwartalniku społeczno-kulturalnym „Własnym Głosem”

Stefan Trzos z Łodzi – godło Róbmy rój

Gratulujemy Laureatom

Jury składa podziękowania Naczelnej Izbie Lekarskiej, Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, Związkowi Literatów Polskich, Dyrekcji SZPZLO Warszawa Praga-Północ za umożliwienie i pomoc w organizacji konkursu.

14 września 2021 r.
Komunikat nr 3

                       Program Jesiennego Sympozjum UPPL w Kazimierzu dolnym nad Wisłą

                                                                 24-26 września 2021 r.

 Piątek 24 września

14.00 – 16.00    przyjazd uczestników sympozjum, zakwaterowanie, czas wolny.

17.00 – 18.30    otwarcie Sympozjum, przyjęcie nowych członków, sprawy bieżące,
(sala konferencyjna) (serwis kawowy)

19.00 – 21.00   uroczysta kolacja (restauracja hotelowa)

21.00 – 22.30 – „Tekstowisko”– uczestnicy Sympozjum prezentują własne utwory, „Kilka słów o  Cyprianie Kamilu Norwidzie” (W. Hładki) (sala konferencyjna) (serwis kawowy)

22.45 – Posiedzenie ZG UPPL (sala konferencyjna)

Po 23.00 nocne Polaków rozmowy

Sobota 25 września

8.00 – 10.00 śniadanie (restauracja hotelowa)

11.00-12.30 zwiedzanie Kazimierza ekobusikami (odjazd z pod hotelu)

13.00 – 14.00 Wizyta w Kuncewiczówce, recytacja utworów członków UPPL (podjeżdżamy
ekobusikami w pobliże Kuncewiczówki)

14.00- 15.00 powrót do hotelu, spacer 1,2 km. ok. 25 minut

15.00-16.00 obiad w hotelu (restauracja hotelowa)

16.00-18.00 czas wolny

18.00 – 19.00 – Zjazd Nadzwyczajny UPPL, głosowanie nad regulaminami (punktualne przybycie na  sale konferencyjną) (serwis kawowy)
wręczenie legitymacji nowym członkom UPPL, (sala konferencyjna)

19.30 – 20.00  „Kilka słów o Stanisławie Lemie” (W. Hładki) (sala konferencyjna )

20.30 -22.30    uroczysta kolacja (restauracja hotelowa)

22.30 – 23.30 Występ poetycko-muzyczny Jerzego Gronkiewicza (sala konferencyjna)

Niedziela  26 września

8.00 – 10.00 śniadanie (restauracja hotelowa)

Masza w kościele dla chętnych (we własnym zakresie)

11.00 Pożegnanie uczestników

UWAGA
na stronie internetowej uppl.pl , w zakładce „statut” znajdują się teksty regulaminu komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Proszę się z nimi zapoznać. Będziemy głosować ich zatwierdzenie na Zjeździe Nadzwyczajnym

UWAGA

W cenę noclegów wliczona jest także możliwość skorzystania z jacuzzi i sauny, łaźni parowej
Parking przy hotelu dla 25 samochodów gratis

UWAGA

Proszę w czasie sympozjum posiadać środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny odkażające)

Waldemar Hładki

 

Działania hotelu w związku z pandemią COVID-19

Drodzy Goście,
Pensjonat Kazimierski funkcjonuje zgodnie z wytycznymi GIS oraz Ministerstwa Rozwoju. Żeby zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy pobyt wprowadziliśmy specjalne procedury. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed przyjazdem.

W celu zabezpieczenia Państwa pobytu, podjęliśmy następujące kroki.

Zabezpieczenia hotelu

Nasz personel został przeszkolony z wytycznych dotyczących bezpieczeństwa Gości i pracowników w czasie pandemii Covid-19 zgodnie z rozporządzeniem GIS;
Nasz personel został wyposażony w środki ochronne – rękawiczki, przyłbice, maseczki;
W Recepcji mogą przebywać jednocześnie 4 osoby – prosimy o zachowanie odstępu 1,5 m;
Prosimy o noszenie maseczek w częściach wspólnych Pensjonatu;
W recepcji mogą Państwo zakupić jednorazowe maseczki oraz rękawiczki;
W częściach wspólnych znajdują się dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk dla Gości – prosimy o zdezynfekowanie rąk po wejściu do obiektu;
Części wspólne hotelu są systematycznie dezynfekowane;

Zabezpieczenia pokoi

W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezakwaterowanych;
Sprzątanie pokoi odbywa jedynie na życzenie Gościa po wcześniejszym zgłoszeniu w Recepcji;
Przed przyjazdem Gości pokoje są ozonowane w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed rozprzestrzenieniem się wirusa;
Wszystkie pokoje zostały wyposażone w żele do dezynfekcji rąk;
Prosimy o nieużywanie suszarek w łazienkach w pokojach;

Informacje dodatkowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące rezerwacji lub stosowanych przez nas środków ostrożności, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 667-667-101 lub mailowo pod adresem: rezerwacja@pensjonatkazimierski.eu
Obie formy kontaktu są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

31 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim ” O Wstęgę Sanu”

21 lipca 2021 r.

UWAGA !!!

Jesienne Sympozjum UPPL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

KOMUNIKAT nr 2

Drogie Koleżanki i Koledzy

W dniach 24-26 września odbędzie się w Kazimierzu Dolnym kolejne Jesienne Sympozjum UPPL. Będzie ono także połączone z Nadzwyczajnym Zjazdem UPPL zwołanym na wniosek ZG UPPL celem załatwienia kilku spraw dotyczących działania Unii, o których może w głosowaniu zadecydować tylko zjazd, czyli Wy.
Będziemy mieszkać w Pensjonacie Kazimierskim przy ul. Dr. Tadeusza Tyszkiewicza 38.
Koszt zakwaterowania jednej osoby w pokoju dwuosobowym wynosi 412 zł (dwa noclegi i dwa śniadania, sauna, jacuzzi).
Jest możliwość skorzystania z pokoju jednoosobowego, ale wtedy koszty są większe. Przy pobycie w pokoju jednoosobowym trzeba  dodać do ww. ceny 263 zł.(za dwa dni)

Parking przed hotelem dla 25 samochodów mamy gratis.

Każdy uczestnik sympozjum samodzielnie dokonuje rezerwacji noclegów w hotelu, dzwoniąc na nr tel. 81 881 08 22,  tel. 667 667 101, lub wysyłając maila na adres: rezerwacja@pensjonatkazimierski.eu. Można to zrobić już od teraz podając przy rezerwacji noclegu hasło „sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy”. Za noclegi płacicie Państwo na miejscu w hotelu, lub ew. wcześniej dokonując przelewu bankowego na konto hotelu, po ustaleniu szczegółów z obsługą hotelową. Co do towarzystwa drugiej osoby w pokoju dwuosobowym  możecie Państwo porozumieć się  wcześniej ze sobą i dokonać  jednej rezerwacji pokoju dla dwóch osób na dwa nazwiska.
Z ofertą hotelu można zapoznać się korzystając ze strony internetowej www. pensjonatkazimierski.eu. Uczestnicy sympozjum nie mogą korzystać z innego miejsca zakwaterowania ze względów organizacyjnych.

Koszt uczestnictwa w sympozjum dla jednej osoby wynosi 280 zł (posiłki: obiad, kolacja, uroczysta kolacja, dwa serwisy kawowe, zwiedzanie Kazimierza Dolnego ekobusikami)
Potwierdzenie uczestnictwa w sympozjum oznacza dokonanie przelewu bankowego na konto UPPL dostępne na stronie uppl.pl w zakładce kontakt (tam gdzie Państwo przesyłacie składki członkowskie). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz info. sympozjum uppl. Jeżeli przelew dotyczy także osoby towarzyszącej (możliwość uczestnictwa jednej osoby towarzyszącej) proszę także wpisać w tytule przelewu jej imię i nazwisko.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w sympozjum, tj. dokonania przelewu bankowego na kwotę 280 zł. od uczestnika upływa z dniem 10 września 2021 roku. Nie należy przesyłać mailem potwierdzenia wpłaty na mój adres mailowy. Mam dostęp do konta bankowego UPPL i będę wiedział kto dokonał wpłaty, a zatem kto bierze udział w sympozjum. Proszę przygotować swoje teksty literackie do osobistej prezentacji podczas sympozjum.

Kochani, zapraszam Was serdecznie do tego pięknego miejsca. W razie pytań proszę o kontakt.

Nie zwlekajcie z rezerwacją hotelu i zgłoszeniem swego uczestnictwa w sympozjum.

!!!!    Mile widziane opłacenie składek członkowskich za 2021 roku. Do tej pory zrobiło to ok 30 % członków UPPL. W tej kwestii ew. kontakt ze skarbnikiem Januszem Czarneckim. Kochani sprężcie się.

Komunikat nr 3  wyślę do osób, które potwierdzą swoje uczestnictwo. Dalsze informacje, w tym program sympozjum dla tych, którzy dokonają wpłaty za sympozjum (im wcześniej tym lepiej)

 

Waldemar Hładki

11 lipca 2021 r.

UWAGA !!!
Sympozjum UPPL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
Komuniat nr 1.

W dniach 24-26 września 2021 r. organizujemy Jesienne Sympozjum UPPL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą połączone z Nadzwyczajnym Zjazdem UPPL. Proszę zainteresowanych członków UPPL o zarezerwowanie sobie tego czasu na nasze wspólne spotkanie. Właśnie pracuję nad programem i załatwianiem niezbędnych formalności. Śledźcie ogłoszenia na naszej stronie. Za kilka dni kolejny komunikat.

Waldemar Hładki

1 lipca 2021 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Poetycko-Prozatorskiego “Puls Słowa”

XII konkurs poetycki 2021

Majka Żywicka-Luckner

7 maja 2021 r.

V Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Literacki „Lekarze dzieciom” 2021

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja oraz Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Pan dr Leszek Buk. Patronat medialny – Gazeta Lekarska, Polskie Radio Lublin oraz miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej Medicus.

Nadsyłanie prac do 30.10.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 27.11.2021 r.
Wręczenie nagród laureatom 18.12.2021 r.

Przeczytaj REGULAMIN KONKURSU»

Pliki do pobrania:

oficina_pdfRegulamin konkursu»

oficina_pdfFormularz zgłoszeniowy – wersja pdf.»

2 maja 2021 r.
Drogie Koleżanki i Koledzy, Unijni Przyjaciele

Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2021 roku odszedł od nas nasz przyjaciel Wiesiek Prastowski. Wieloletni członek Unii Polskich Pisarzy Lekarzy – poeta i prozaik. Człowiek Dobry o pięknym i wrażliwym wnętrzu. Wielokrotnie uczestniczył w Sympozjach UPPL. Był także członkiem Związku Literatów Polskich. Zawodowo przez wiele lat związany z Wrocławiem.
Będzie nam Go bardzo brakowało. Bardzo ciepło napisał o Nim w majowym numerze Gazety Kulturalnej Andrzej Dębkowski – redaktor naczelny. Przeczytajcie proszę, poniżej.

Waldemar Hładki

Gazeta Kulturalna 5-2021

28 kwietnia 2021 r.
Wszystkich czytelników tej strony, lekarzy piszących poezję i prozę, zapraszam w imieniu naszej koleżanki i organizatorki Majki Żywickiej-Luckner na kolejną – XII edycję Konkursu Poetycko-Prozatorskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów “Puls Słowa”. Szczegóły uczestnictwa w konkursie poniżej.

Waldemar Hładki

XII konkurs poetycki 2021

5 kwietnia 2021 r.
Założono nową zakładkę na główniej stronie UPPL – Biblioteka UPPL. Zakładka jest już wypełniona treścią. Proszę na nią zaglądać.

Waldemar Hładki

2 kwietnia 2021 r.

e-Kartka e Kartki z tagiem: Darmowe kartki wielkanocne Kartka wielkanocna, kartki internetowe, pocztówki, pozdrowienia

Spokojnych, Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych
Członkom Unii Polskich Pisarzy Lekarzy i pozostałym czytelnikom tej strony
życzy
Zarząd Główny UPPL

15 marca 2021 r.

Oto nowa, kolejna oferta wydawnicza Macieja Zarębskiego. Warto skorzystać. Gratulujemy.

5 marca 2021 r.

Za kilka dni święto – Dzień Kobiet. Z tej okazji Jolanta Bulzak poetka i malarka, członkini UPPL, zaprasza w dniu 8 marca do Nowego Sącza na spektakl poetycko muzyczny pt. “Miłość jest Kobietą” z prezentacją Jej wierszy i wystawę Jej obrazów pt. Barwy Ziemi”.

Serdecznie zapraszam w imieniu Joli.
Waldemar Hładki

11 stycznia 2021 r.

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy tej strony.

21.  Biesiada Literacka UPPL odbędzie się w pierwszą sobotę marca tj. 6 marca 2020 r.

Autorzy powinni nadsyłać utwory na  Biesiadę do dnia 15 lutego 2021 roku pocztą elektroniczną na adres OIL w Łodzi panaceum@oil.lodz.pl . Można dodatkowo przesłać utwory  pocztą tradycyjną: OIL Łodź  93 -005 ul. Czerwona 3. Czas prezentacji dla każdego autora to ok. 10-12 minut. Biesiada rozpocznie się o godz. 16.00.

Uwaga ! w Biesiadzie mogą wziąć udział także lekarze piszący, nie należący do UPPL.

Uwaga ! organizatorzy informują także, że z przyczyn epidemiologicznych Biesiada może zostać odwołana, o czym poinformujemy stosowanym komunikatem.

Pozdrawiam serdecznie
Magda Człapińska

23 grudnia 2020 r.

Szanowni Członkowie UPPL.

Zbliża się koniec 2020 roku. Przypominam wszystkim, którzy nadal zalegają ze składkami członkowskimi o przelew na konto UPPL. Numer konta bankowego dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce “kontakt”. Od ponad trzech lat  obowiązuje nas tylko taka forma  – przelew bankowy.

Jednocześnie przypominam i informuję, że  jednogłośną decyzją uczestników ostatniego Zjazdu Nadzwyczajnego UPPL, który odbył się w Gdyni w dniu 2.10.2020 r., od  1.01. 2021 roku roczna składka członkowska wynosi 120 zł. Proszę o tym pamiętać.  Opłacanie składek jest obowiązkiem statutowym każdego członka UPPL z wyjątkami opisanymi w statucie. !!!

Waldemar Hładki

30 września 2020 r.
Szybkimi krokami zbliża się kolejna 49 Warszawska Jesień Poezji. Już od kilku lat Unia Polskich Pisarzy Lekarzy jest współorganizatorem tej zasłużonej, cyklicznej i z tradycjami impresy poetyckiej.

Wszystkich chętnych zapraszam serdecznie. Proszę zapoznać się z programem poniżej.

Waldemar Hładki

21 września 2020 r.

Z głębokim żalem i smutkiem informuję, że w dniu 9 września 2020 r. zmarł nasz Unijny Przyjaciel Mirek Marcinkowski. Pogrzeb odbył się w Łodzi w dniu 13 września. Mirek był z Unią od zawsze. Był naszym dobrym duchem. Zawsze ją wspierał. Przyjeżdżał na nasze sympozja. Mimo sędziwego wieku był pełen życia i humoru podczas naszego ostatniego sympozjalnego spotkania w Toruniu w 2018 roku. Byłem rad, że był wtedy z nami. Bo Mirek był także  częścią historii Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Wspomagał działalność Unii, uczestniczył w redagowaniu kolejnych Almanachów Spektrum pomagając swojej żonie Basi Szeffer- Marcinkowskiej, naszej wieloletniej i zasłużonej Prezesce. Wspomagał organizację Łódzkich Biesiad Literackich, a także naszych sympozjów. Będąc zamiłowanym fotografem często utrwalał naszą unijna historię na licznych fotografiach. Będzie nam go bardzo brakowało.

Prezes UPPL
prof. Waldemar Hladki

22 sierpnia 2020 r.

UWAGA  WAŻNE !

Komunikat nr 2

Sympozjum Jesienne UPPL w Gdyni. Październik (02-04) 2020.

Zjazd Nadzwyczajny UPPL

PIĄTEK. 02.10.2020

12.00  do 18.30  Przyjazdy i zakwaterowanie Hotel Blick 81 -351 ul Jana z Kolna 6  tel. 606 254 674.

Wpłaty indywidualne na konto hotelu z dopiskiem / Sympozjum UPPL/ po 15.09.2020.  Najlepiej w dniu przyjazdu w recepcji  kartą, lub gotówką. Nr Konta; 27 1540 1096 2009 0001 4069 0001 adres  Blick Sp. Z OO  Gdynia. Cena w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem za dwie doby 200 zł. od osoby. Możliwe apartamenty.

18.30 -19.30 Sala konferencyjna. Zjazd Nadzwyczajny. Przywitanie uczestników, zapalenie znicza. Sprawy organizacyjne. Prezes  UPPL prof. dr hab. Waldemar Hładki.

20.00 -21.30 Restauracja. Wspólny stół.

 1. Uroczysta kolacja. Podczas posiłku piosenki i ciekawostki ludowe z Kaszub,   z pokazowym tradycyjnym zażywaniem “Tabaki” – w wykonaniu DJ z Pucka Krzysztofa Korthalsa.

21.35 – 23.00 Restauracja lub sala konferencyjna

 1.  Indywidualne wystąpienia literackie połączone z dyskusją członków UPPL  – „Tekstowisko” , nasza wewnętrzna biesiada literacka.

SOBOTA 03.10.2020. ŚNIADANIE-7.30- 9.30. Restauracja

10.00 do 14.00 Czas wolny.

Dla zainteresowanych –  Zwiedzanie Gdyni.  Do Wyboru: Muzeum Miasta, Muzeum Marynarki Wojennej w tym ew. zwiedzanie niszczyciela Błyskawica, ew. żaglowca Dar Pomorza.  Alternatywnie- Indywidualnie. Zwiedzanie Akwarium Morskiego, lub bardzo nowoczesnego Muzeum Emigracji. Wszystko bardzo blisko centrum w Gdyni.

OBIAD – w Hotelu– od 14.15 do 16.00 W holu hotelu dwa stoiska wydawnicze połączone ze Spotkanie z autorami: Jerzym Drzemczewskim i lekarką Krystyną Obolewicz- Dąbrowską autorką wspomnieniowej książki Mayday, Mayday  oraz Wydawcą i autorką książek związanych z Gdynią Małgorzatą Sokołowską. Można będzie kupić niektóre pozycje z podpisem ww. gdyńskich autorów.

 16.00 do 18.30 Spotkanie z poetą i krytykiem literackim profesorem dr hab. Kazimierzem Nowosielskim z Uniwersytetu Gdańskiego. Po 30 min. wykładzie chętni czytają swoje utwory ( 1-2 wiersze lub fragment prozy) oddają kopię tekstu do profesora i ten wyraża swoja opinię. W zależności od ilości autorów opinie będzie wyrażać po każdym tekście lub kilku

Wieczór 19.00 Koncert zespołu szantowego ” Johny Roger” z Gdyni( ok. 35-40 minut. Alternatywnie :możliwy koncert w Centrum KULTURY w Gdyni ale nie ma jeszcze planu na październik. Inne teatry nieczynne lub programy dla dzieci. Po koncercie ‘Rozmowy literackie”- Niekontrolowane oraz Nocne posiedzenie ZG UPPL

Niedziela 04.10.2020: Śniadanie w Hotelu od 7.30- 9.30.

Pożegnanie uczestników. Msza dla chętnych w kościele Ludzi Morza  (Redemptoryści). godz. 10 – lub 10.30

Wyjazdy do domu! P.S. Sugeruję przyjazd pociągiem. Przy Hotelu jest  mały parking, inny  ok. 100 metrów dalej. Hotel jest w centrum Gdyni do wszystkich wymienionych obiektów pieszo jest kilka lub kilkanaście minut spacerem.                                                                                                                     

               Jak dotrzeć do hotelu!

 1. Jeden przystanek Trolejbusami Nr 23, 24. Autobusem nr 194. Przystanek znajduje się naprzeciw Dworca Głównego ulica Starowiejska około 100 metrów z prawej strony budynku Sądu Rejonowego..
 2. Pieszo. Spacerem od Dworca Głównego prostopadle w dół z lewej strony budynku ww. sądu. Ulica Jana z Kolna na której znajduje się hotel Blick. Czas spaceru 15 -20 minut.

Po zakwaterowaniu można zjeść indywidualnie obiad w restauracji hotelowej i zwiedzić okolice hotelu.

Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski, Przystań jachtową, okolice Teatru Muzycznego, Basen Portowy gdzie zacumowane są niszczyciel Błyskawica i żaglowiec Dar Pomorza. Wszystko bardzo blisko.                                                                                                                                                             Zbigniew Jabłoński

23 lipca 2020 r.

UWAGA  WAŻNE !

Szanowni uczestnicy konkursu “Puls Słowa” dla lekarzy i Lekarzy dentystów,
jako sekretarz konkursu “Puls Słowa” muszę poinformować, że w związku z Covid-19 nie wszystkie prace konkursowe dotarły na adres Redakcji Zdrowej Pragi.
Wiele z nich zostało przez pocztę odesłane do nadawcy z informacją “adresat nieznany”. Nie wiemy, ile było i jaki los spotkał przesyłki, które nie miały adresu zwrotnego (a takie z założenia konkursu powinny nadejść).
W związku z powyższym, proszę o przesłanie prac wysłanych na konkurs drogą pocztową ponownie drogą elektroniczną na adres majkazywicka@wp.pl  do dnia 31 lipca 2020 roku do godziny 24.00.
Pozdrawiam serdecznie
Maria Żywicka-Luckner

13 lipca 2020 r.

Proszę uważnie przeczytać !

KOMUNIKAT NR 1

Sympozjum Jesienne UPPL   Gdynia,   02-04 października 2020 r.

W dniach 02-04 października 2020 r. (piątek od 12.00, sobota, niedziela do 12.00) odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd UPPL oraz Sympozjum Jesienne Unii.

 Zaczynamy w piątek 02.10.2020r.

12.00  do 18.30  przyjazdy i zakwaterowanie, Hotel Blick 81 -351 ul. Jana z Kolna 6  tel. 606 254 674, telefon do recepcji  58 7830300

Hotel w centrum miasta. Bliższe informacje w następnym komunikacie.

Wpłaty indywidualne na konto hotelu z dopiskiem / Sympozjum UPPL/ po 15.09.2020,  lub w dniu przyjazdu w recepcji  kartą lub gotówką. Nr Konta; 27 1540 1096 2009 0001 4069 0001 adres  Blick Sp. Z OO  Gdynia.

Cena w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem za dwie doby 200 zł. od osoby.

Cena w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem za dwie doby 260 zł. od osoby

 Udział imienny w sympozjum zgłaszać do Prezesa UPPL na adres e-mail whladki@interia.pl po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo. Wpłaty dla uczestników Sympozjum i osób towarzyszących na konto UPPL  300  zł. od osoby do 15 września 2020 r.

 Przewidujemy spotkania z gdyńskimi wydawcami i autorami, występami zespołu szant oraz piewcy pieśni kaszubskich z tradycyjnym pokazem zażywania tabaki z rogu. Ocenę na żywo naszych utworów przez poetę i krytyka literackiego profesora Uniwersytetu Gdańskiego Kazimierza Nowosielskiego, zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej, w tym Niszczyciela Błyskawica oraz spektakl teatralny w Teatrze Muzycznym, lub Centrum Kultury.

Osoby, które chcą zgłosić swoje utwory do warsztatów literackich (do 3 wierszy, do 3 stron prozy) proszone są o przekazanie tej informacji na mail do Prezesa UPPL)

UWAGA !!!

W Sympozjum i  w Zjeździe mogą wziąć udział członkinie i członkowie UPPL, którzy opłacą składki za 2020 rok i składki zaległe za poprzednie lata.

Istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą.
Komunikat  nr 2 w sierpniu 2020 r.

Prezes UPPL
Prof. Waldemar Hładki

19 maja 2020 r.

Kochani.

Nasza Unijna Koleżanka Majka Żywicka-Luckner, jak co roku zaprasza członków UPPL i wszystkich innych piszących lekarzy na XI Ogólnopolski Konkurs Poetyko-Prozatorski dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Szczegóły uczestnictwa w konkursie w dołączonym pliku.

XI konkurs poetycki 2020

Przyłączam się także do zaproszenia w imieniu Organizatorów

Waldemar Hładki

28 lutego 2020 r.

Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (dawniej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury), i Redakcja “Głosu Karczewa” ogłaszają

XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki  im. Jana Krzewniaka

Regulamin Konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.
 3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.
 4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail, podpisaną: Klauzulę Informacyjną dołączoną do regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych.
 5. Prace należy nadsyłać do 20 marca 2020 roku na adres: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, 05 – 480 Karczew, ul. Widok 2 z dopiskiem “Konkurs poetycki”. Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.
 6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.
 7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

Nagroda I stopnia ……………………………….3.000 złotych

Nagroda II stopnia ………………………………2.000 złotych

Nagroda III stopnia ………………………………1.500 złotych

Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, 1000 złotych

Nagroda “Głosu Karczewa” ……………………… 500 złotych

Nagroda Parafii Karczew………………………..…500 złotych

oraz 4 wyróżnienia po ……………………………. 250 złotych

 1. Nagroda Głosu Karczewa oraz Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, zostaną przyznane w pierwszej kolejności za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.
 2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 12 czerwca 2020 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.
 4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
 5. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.
 6. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.
 7. Koszty wyżywienia i noclegów podczas imprezy finałowej pokrywają organizatorzy.

15.Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

 1. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak tel. 505 409 078
Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora w zakresie: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail, w celu realizacji XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka.

………………………………

Data i czytelny podpis

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, reprezentowany przez dyrektora z siedzibą przy ul. Widok 2, 05-480 Karczew, tel: 22 780 65 17.
 2. Jest możliwość skontaktowania się z inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie poprzez e-mail: iodo@karczew.pl, telefonicznie pod numerem: (22) 780 65 16 , wew. 123 lub wysyłając zapytanie na dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celu przeprowadzenia XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a)podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

 1. b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające)
 2. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3 w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
 2. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 3. b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 4. c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 5. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj; art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

…………………………………………………

(data, czytelny podpis)

21 lutego 2020 r.

Kochani członkowie UPPL i wszyscy inni zainteresowani. Nasza koleżanka Aldona Kraus zaprasza na kolejny wspaniały koncert. Dołączam się do tych zaproszeń także.

19 lutego 2020 r.

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, iż w dniu 4 lutego odszedł od nas Prof. Henryk Gaertner. Profesor był  współzałożycielem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy i Światowej Unii Pisarzy Lekarzy. Członek Honorowy UPPL  i Laureat Medalu im. Jana z Ludziska. Niezwykle ciepły i dobry człowiek. Unia była dla Niego zawsze ważna. W ostatnich latach często informowałem Go o naszych działaniach. Dostarczałem nasze książki i Almanachy, a On mimo sędziwego wieku, zawsze z uwagą czytał i pisał wartościowe recenzje, które ukazywały się w czasopismach nie tylko związanych z samorządem lekarskim. Wspaniały Humanista, Lekarz i Autorytet. Będzie nam Go bardzo brakować.  Msza Św. Żałobna odbędzie się w dniu 21 lutego o godz. 12.00 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej (Zakon Braci Bonifratrów). Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Rakowickim o godz. 14.00.

Prof. Waldemar Hładki
Prezes UPPL

11 lutego 2020 r.
Kol. Maciej Zarębski zaprasza do Kielc 14.02.2020 r.

Zaproszenie na 14 lutego 2020

6 lutego 2020 r.
Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi

na wniosek Literackiej Grupy Nieformalnej,
działającej przy łódzkim Klubie Lekarza ogłasza  X Ogólnopolski KONKURS LITERACKI pod hasłem „Wiatrem pisane”

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie wszystkich lekarzy  i lekarzy dentystów oraz studentów uczelni  medycznych, którzy amatorsko zajmują się twórczością literacką.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 wiersze albo utwór prozatorski, nie przekraczający 3 stron arkusza formatu A-4  (czcionka 12 wydruk z marginesami).  Teksty – w czterech egzemplarzach, podpisane godłem – należy przesłać najpóźniej do dnia 15 marca 2020 roku  pod adres:
Okręgowa Izba Lekarska  93-005 Łódź,  ul. Czerwona 3  

z dopiskiem na kopercie KONKURS LGN

 Do zestawu tekstów powinna być dołączona zaklejona koperta, opatrzona tym samym godłem, co teksty,  w której znajdzie się imię i nazwisko autora,  jego adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego oraz  adres e-mail.

 UWAGA:
na kopercie nie można umieszczać nazwiska autora ani adresu zwrotnego.

 Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach – oddzielnie prozy i poezji.  Przewidziane są nagrody pieniężne  oraz wyróżnienia rzeczowe. Jury zastrzega sobie też możliwość innego podziału nagród.
Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się w niedzielę,
dnia 26 kwietnia 2020 r.  o godz. 16.00 w Klubie Lekarza OIL
w Łodzi     przy ul. Czerwonej  3.
Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Wszelkich informacji  udzieli  Iwona Szelewa  w Sekretariacie OIL lub  pod nr tel. 42/ 683 17 01.

19 stycznia 2020 r.

W dniach od 22 do 26 września 2020 r., we Francji odbędzie się kolejny 64 Kongres UMEM. Osoby, które chciałyby pojechać i reprezentować na kongresie Unię Polskich Pisarzy Lekarzy proszone są o kontakt na adres mailowy whladki@interia.pl z Prezesem UPPL Waldemarem Hładkim do końca maja 2020 r.  W przypadku czynnego udziału proszę wcześniej przesłać do siedziby ZG UPPL materiały, które będą prezentowane przez uczestnika na Kongresie celem zapoznania się z ich treścią. Poniżej szczegóły.

Annonce Congrčs UMEM 2020 Versailles (5)

Przypominamy uprzejmie o konieczności opłacania składek członkowskich. Opłata roczna wynosi 80 zł. Osoby, które  zapłaciły nieco większą składkę otrzymają zwrot nadpłaty. Prosimy również o uregulowanie zaległości za lata poprzednie. Konto bankowe w Alior Banku z numerem konta znajduje się na naszej stronie internetowej. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z naszym skarbnikiem kol. Januszem Czarneckim.

Przypominam również, iż jak wynika z informacji umieszczonej  na samej górze zakładki Index członków UPPL istnieje możliwość umieszczenia swoich opublikowanych utworów literackich w zakładce do swojego nazwiska jako członka UPPL. Szczegóły techniczne i opis formy przesłanych prac znajduje się w ww. zakładce. Samą stroną techniczną zajmę się osobiście.

Przypominam Państwu i jeszcze raz proszę.

Jeżeli posiadacie swoje dotychczasowe publikacje w formie elektronicznej, szczotki gotowe do druku (z okładkami książek) przesłane wcześnie przez wydawnictwo do akceptacji przez autora, o przekazywanie ich do mnie na adres: whladki@interia.pl. W bibliotece UPPL znajduje się także dział archiwum cyfrowe i tam umieszczam wszelkie dokumenty w formie cyfrowej.

Kustosz Biblioteki UPPL
Waldemar Hładki

  Plan pracy Stowarzyszenia Autorów Polskich o/Kołobrzeg na rok 2020r.

 • 04 do 25.04.2020 r– Kołobrzeska Noc Poetów w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji UNESCO

– miejsce Kołobrzeg

(szczegółowy scenariusz imprezy literackiego zostanie przedłożony zainteresowanym do dnia  30.01.2020 r) 

 • 04 do 10 07.2020 r – Plener Literacki dla członków Stowarzyszenia Autorów Polskich oddział II Warszawa – miejsce – Międzywodzie
 • 08 do 28 08. 2020 r – Międzynarodowy Plener Literacki dla członów i sympatyków SAP o/ Kołobrzeg z udziałem poetów i pisarzy z Barii (Toskania). Komisarz Pleneru i prowadzący – Stanisław Nyczaj (krytyk literacki, poeta z Kielc) oraz poetka z Barii Joanna Klinowska pełniąca także rolę tłumacza

Gościem specjalnym pleneru będzie profesor Maria Szyszkowska oraz poeta i malarz, rzeźbiarz Jan Stępień (scenariusz tej części imprezy w opracowaniu) miejsce – Międzywodzie

 • 10 do 20.10 2020 r – Wyjazdowy plener literacki do Barii (Toskania) w ramach umowy o wzajemnej współpracy Stowarzyszenia Autorów Polskich o/ Kołobrzeg i Stowarzyszenia Italia-Polonia z Toskanii (Italia) miejsce- Barii Italia. Ilość miejsc jest ograniczona. Przyjmujemy zapisy chętnych do wyjazdu do 25 lutego 2020r Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Organizacje spotkań literacko-muzycznych z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, wigilii Świata Bożego Narodzenia ze wspólnym śpiewaniem kolęd.
  kontakt:
  tel.781 821 173 mailto:biuroseli@poczta.fm                                                                                                  Prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich
  oddział Kołobrzeg
  Marian Z. Jedlecki

12 grudnia 2019 r.

NAJSERDECZNIEJ ZAPRASZAM NA KONCERT
W IMIENIU ZARZĄDU DZIELNICY WAWER M. ST.WARSZAWY, SWOIM, KOMPOZYTORA JERZEGO CEMBRZYŃSKIEGO I WSZYSTKICH ARTYSTÓW WYKONAWCÓW .

13 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,
Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 9 listopada 2019 roku zmarł w wieku 92 lat Stanisław Szponder, doktor n.med., pediatra, Sybirak, pisarz i społecznik, członek Unii Polskich Pisarzy Lekarzy od 1970 roku.

Msza żałobna odprawiona zostanie w sobotę, 16 listopada, o godz. 13.00 w kościele Świętej Rodziny w Kaliszu (ul. Śródmiejska), po czym nastąpią uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym (ul. Poznańska).
O czym zawiadamia pogrążona w smutku
Rodzina

Szanowni Członkowie UPPL.
Stanisław Szponder był z nami przez prawie 49 lat. Wielokrotnie spotykaliśmy się na naszych sympozjach. Pamiętam, że zawsze był pogodny, uśmiechnięty i każdemu życzliwy. Jego działalność literacka była także podstawą Jego przynależności do ZLP. Za swoje utwory pisane dla dzieci został uhonorowany Orderem Uśmiechu.  Będzie nam Go bardzo brakowało. W imieniu UPPL składam Rodzinie Staszka kondolencje i wyrazy współczucia.

Prezes UPPL
prof. Waldemar Hładki

8 listopada 2019 r.

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy tej strony.

20 Jubileuszowa Biesiada Literacka UPPL odbędzie się w pierwszą sobotę marca tj. 7 marca 2020 r., a nie jak dotychczas w piątek !!!

Autorzy powinni nadsyłać utwory na  Biesiadę do dnia 15 lutego 2020 roku pocztą elektroniczną na adres OIL w Łodzi panaceum@oil.lodz.pl . Można dodatkowo przesłać utwory  pocztą tradycyjną: OIL Łodź  93 -005 ul. Czerwona 3. Czas prezentacji dla każdego autora to ok. 10-12 minut. Biesiada rozpocznie się o godz. 16.00, a po niej, około 18.00 tradycyjnie już zaprezentuje się  Kabaret Bąk.

Uwaga ! w Biesiadzie mągą wziąć udział także lekarze piszący nie należący do UPPL

Pozdrawiam serdecznie
Magda Człapińska

24 lipca 2019 r.

Szanowne Członkinie i  Szanowni Członkowie UPPL

Zapraszamy na Jesienne Sympozjum w Spale

Sympozjum UPPL w Spale w dniach 46 października 2019 r.

             W imieniu Zarządu Głównego Unii Polskich Pisarzy Lekarzy i organizatora kolegi Jerzego Andrzejczaka zapraszamy serdecznie na Jesienne Sympozjum UPPL w Spale.  Znowu spotkamy się, aby miło i ciekawie spędzić czas na ziemi łódzkiej, odnowić kontakty towarzyskie, podzielić się swoimi dokonaniami literackimi, odwiedzić ciekawe miejsca, również związane ze sławnym synem tej ziemi – Julianem Tuwimem.

 Miejsce naszego spotkania to Karczma Spalska (główne skrzyżowanie w Spale)

Proszę uważnie przeczytać

Koszt uczestnictwa – 500 zł (miejsce w pokoju dwuosobowym), koszt uczestnictwa  – 560 zł (miejsce w pokoju jednoosobowym). Parking przy karczmie bezpłatny.  Istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, która uczestniczy w całym programie sympozjum.

UWAGA! Prosimy nie rezerwować indywidualnie miejsc w pokojach hotelowych. Zakwaterowanie uczestników załatwi organizator sympozjum.

 Wpłaty należy dokonać na konto bankowe UPPL (dostępne także na stronie internetowej uppl.pl), nr 71 2490 0005 0000 4530 3470 2300 (Alior Bank) do dnia 31.08. 2019 r., proszę w tytule przelewu wpisać „Sympozjum UPPL Spała” oraz imię i nazwisko osoby i/lub osoby towarzyszącej.

UWAGA! Po dokonaniu przelewu proszę przesłać na adres mailowy organizatora Jerzego  Andrzejczaka  j.l.andrzejczak@gmail.com  potwierdzenie dokonania przelewu i uczestnictwa dotyczące także uczestnictwa osoby towarzyszącej (imię i nazwisko).

Bardzo proszę o przesyłanie tekstów  do oceny krytyka na warsztatach literackich do 31.08. 2019 r. do Waldemara Hładkiego na adres whladki@interia.pl, (poezja  do 4 wierszy, proza fragmenty do 3 stron) zapisane w Word, czcionka Times New Roman,  rozmiar czcionki 12, odstęp między wierszami 1,5.  Do wysłania pliki opisane  „imię i nazwisko autora  utwory na warsztaty literackie Spała”. Krytyk będzie oceniał utwory anonimowo. Ujawnienie nazwiska autora nastąpi na warsztatach po zakończeniu każdej recenzji.

Program Sympozjum

  Piątek 4.10.

od 15.00                    zakwaterowanie w pokojach

16.30 – 17.30             obiad

20.30.                        kolacja, powitanie uczestników

21.15                         spotkanie unijne (sala konferencyjna) , słowo o Julianie
Tuwimie, Tekstowisko  (prezentacja utworów
wiersze, fragmenty prozy, którymi uczestnicy chcą się
podzielić między sobą i wspólna dyskusja), nocne
rozmowy towarzysko-literackie max. do godz. 24.00.

Sobota 5.10

8.30 – 9.30                   śniadanie

10.00 – 16.00 (17.00)  wycieczka z przewodnikiem własnymi środkami
transportu (Spała,Konewka, Inowłódz, Niebieskie
Źródła, Skansen Rzeki Pilicy)

18.00 -19.00                uroczysta obiadokolacja, po niej warsztaty (sala
konferencyjna), po nich inne spotkania  towarzyskie
max. do godz. 24.

Niedziela 6.10

8.30 – 9.30                  śniadanie (oficjalne pożegnanie)

9.00- 10.00                 dla zainteresowanych msza w kościele

do 11.00                     pożegnania i wymeldowanie

Uwaga. Dla chętnych dodatkowa  atrakcja w niedzielę ostatni w tym roku Jarmark Spalski ogólnopolski zjazd wytwórców rękodzieła, prawdziwej żywności, miodów napitków itp. zlokalizowany wokół miejsca naszego pobytu; można spędzić kilka godzin, jeśli będzie się miało  czas po zakończeniu Sympozjum.

Uprzejmie przypominamy członkom UPPL o  uregulowaniu zaległych i bieżących składek członkowskich.

Zapraszamy i do zobaczenia

Jerzy Andrzejczak,  Waldemar Hładki

28 czerwca 2019 r.

Do członków UPPL

Mamy szansę po raz kolejny zaistnieć w Antologii, która będzie wydana z okazji 48. Warszawskiej  Jesieni Poezji.  Jak co roku, to święto poezji odbędzie się w pierwszej połowie października.

Warunkiem  jest nadesłanie dwóch wierszy o tematyce związanej z poezją, warsztatem literackim i  byciem poetą.  Mogą to być wiersze wcześniej drukowane. Każdy  wiersz maksymalnie do 25 wersów, pisany 12  Times New Roman z odstępem 1,5 między wersami.

Wiersze należy przesłać do 31 lipca na adres: majkazywicka@wp.pl

Proszę o przestrzeganie terminu nadesłania wierszy!

Bardzo zachęcamy

9 czerwca 2019 r.
W dniach od 10 do 14 września 2019 r. w Portugalii odbędzie się kolejny 63 Kongres UMEM. Osoby, które chciałyby pojechać i reprezentować na kongresie Unię Polskich Pisarzy Lekarzy proszone są o kontakt na adres mailowy whladki@interia.pl z Prezesem UPPL Waldemarem Hładkim do końca czerwca 2019 r. Poniżej informacja.

Mardi 10 à Samedi 14 Septembre 2019 63ème Congrès International de l’ U M E M.(Union Mondiale des Ecrivains Médecins) à VILA REAL (Portugal).
adresse: l`Hôtel Miracorgo**** Vila Real dès 14h
Av. 1º de Maio 76, 5000-651 Vila Real – Telephone: 351.259 325 001
www.hotelmiracorgo.com  info@hotelmiracorgo.com

Thème : « Littérature, Médecine et migrations »  ou  «thème libre », au choix.
Inscriptions : pour les frais de congrès, incluant hébergements en demi-pension, excursions & visites, et les Communications : Mme le Dr. Maria Jose LEAL Vice-Présidente de l’UMEM  Chirurgia pediatrica  estr. De Luz 195-1.°Oto. 1600 LISBOA 155 ( : 0035151 21 72693 78 @ : majoleal@hotmail.com

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza na

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Literacki „Lekarze dzieciom“ Regulamin

I. Organizator i cele.
1. Konkurs organizowany jest przez Komisję Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
II. Celem konkursu jest:
1. Prezentacja twórczości literackiej lekarzy.
2. Popularyzacja twórczości literackiej w środowisku medycznym.
3. Inspiracja rozwoju pozazawodowych zainteresowań artystycznych.
4. Wsparcie „małych pacjentów“ w obliczu walki z chorobą.
III. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Poezja – konkurs na najlepszy wiersz.
2. Proza – konkurs na najlepszą bajkę lub opowiadanie.
IV. W konkursie mogą wziąć udział lekarze posiadający ważne prawo wykonywania zawodu oraz opłacone aktualnie składki.
V. Udział w konkursie jest bezpłatny.
VI. Zasady uczestnictwa.
1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 utworów, w tym 3 wiersze i/lub 3 utwory literackie o długości do 3 stron maszynopisu każdy.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac własnego autorstwa, dotychczas nie publikowanych. Organizator nie dopuszcza do udziału w konkursie prac, które zostały nagrodzone, wyróżnione w innych konkursach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac niskiej jakości lub naruszających regulamin konkursu.
4. Oznakowanie i nadesłanie prac. Opis utworu musi zawierać następujące dane: godło(słowo lub słowa, nick, pseudonim), tytuł pracy oraz kategoria konkursowa. Płyta CD z utworami opisana godłem. Należy ponadto dołączyć zaklejoną kopertę opisaną godłem z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym – do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.kultura.oil.lublin.pl .
5. Utwory (w wersji papierowej oraz elektronicznej) należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do sekretariatu Lubelskiej Izby Lekarskiej. Adres: Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin.

 1. Prace należy dostarczyć do 31.10.2019 r. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie. Decyduje data stempla pocztowego.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłaszania prac i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. W takiej sytuacji informacja o zmianie terminów publikowana będzie na stronie internetowej organizatora.

VII. Ocena prac.
Prace oceniać będzie jury w składzie:• Ewa Dados, redaktor Polskiego Radia Lublin• Michał Dudziński, Członek Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej• Dariusz Hankiewicz, Przewodniczący Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej• Katarzyna Jóźwik, nauczyciel języka polskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie• Małgorzata Żurakowska, redaktor Polskiego Radia Lublin.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.11.2019 r. w siedzibie Klubu Lekarza LIL w Lublinie ul Chmielna 4.IX. Nagrody.
1. Autorzy zwycięskich utworów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. W każdej z dwóch kategorii zostanie przyznane „Złote pióro“.
2. Formą nagrody będzie również zakwalifikowanie prac do planowanej do wydania książki i audiobooka.
3. Protokół z obrad jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora:www.kultura.oil.lublin.pl .
4. Jury zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zmianie.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o werdykcie jury pocztą elektroniczną.
6. Warunkiem odebrania nagród jest okazanie ważnego prawa wykonywania zawodu lekarza.
X. Postanowienia końcowe, oświadczenia.
1. Autor zgłoszonych do konkursu utworów oświadcza, że prace napisał osobiście i jest jedynym właścicielem praw autorskich do tych prac, jak też, że prace te nie naruszają dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
2. Autor udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystania utworów w materiałach promujących konkurs w tym wydawnictwach książkowych oraz na nośnikach elektronicznych i publikację w biuletynie LIL oraz na stronie internetowej organizatora.

3.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu w całości.
4. Nie przestrzeganie zapisów regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac danego autora do konkursu.
5. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na wręczenie nagród.
XI. Terminarz.
1. Nadsyłanie prac do 31.10.2019 r.2.
Rozstrzygnięcie konkursu do 16.11.2019 r.
3.Wręczenie nagród laureatom 14.12.2019 r.
XII. Dane osobowe uczestników konkursu.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, z siedzibą: ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin, tel. 81 536 04 50.
2. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu i wręczenia nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane zwycięzców Konkursu w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, tytułu pracy zostaną umieszczone na stronie Organizatora, tj.http://kultura.oil.lublin.pl.
4. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie maila zawierającego prośbę wycofania na adres:kultura@oil.lublin.pl, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
5. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy, jakie mogą mieć związek z wygraną w konkursie jeżeli przetwarzanie będzie niezbędnie do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ze strony osób trzecich.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przystąpienia do Konkursu.
8. W razie wątpliwości lub woli skorzystania z ww. uprawnień Uczestnik może skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych LIL pod adresem: odo@oil.lublin.pl.

29 maja 2019 r.

71 dni. Opowieść mężczyzny z sercem kobiety

Najnowsza książka Grzegorza Trochimczuka została wydana przez Wydawnictwo REA-SJ i objęta patronatem Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi. „71 dni” jest książką napisana przez człowieka, który znalazł się na pograniczu życia i śmierci. Opowiada o całym życiu Autora przed i po przeszczepie serca w 2009 roku wykonanym w Instytucie Kardiologii w Aninie. Osnowę książki stanowi zapis dni z życia, od 21 marca do 28 maja 2009 roku, co dokładnie odpowiada okresowi pobytu Autora w szpitalu przed 9 laty. Zarejestrował on chwile życia uratowanego, żywego człowieka podczas kolejnej, dziesiątej wiosny. Dziennik nieustannie nawiązuje do wydarzeń sprzed 9 lat a także wcześniejszych:  O przeczuciu, Latanie, Burze i esej Bezczas. Autor pozwala Czytelnikom poznać osoby mu najbliższe, ważne dla niego i wiele innych ludzi, których spotkał i spotyka w swoim życiu.

Książka osadzona we współczesnych realiach nawiązuje do faktów najnowszej historii Polski przed i po transformacji ustrojowej. Można tu doszukiwać się paraleli z doświadczeniem osobistym istoty  ludzkiej. Jest zapisem intymnych przeżyć człowieka przed chorobą, opisuje traumę związaną z operacją w postaci psychozy pooperacyjnej (Międzyżycie) oraz dziesięć lat życia z drugim sercem. W celu  obiektywizacji autor poszerzył własny, subiektywny opis o kilka rozmów w cyklu Powiedzmy to, z lekarzami i pacjentami. Ważnym przesłaniem książki jest wypowiedź Prof. Mariusza Kuśmierczyka, Kierownika  Kliniki Kardiochirurgii i Transplantacji IK w Aninie, który uważa, że o problemie akceptacji społecznej i indywidualnej dla zgody na pobranie narządów do przeszczepu powinno się rozmawiać w każdym środowisku, w każdej rodzinie. Książka będzie zapewne dobrym przyczynkiem tego rodzaju rozmów.  Opowieść kończy esej Po stronie świata, stanowiący apoteozę życia.

Grzegorz Trochimczuk, członek Związku Literatów Polskich, ma w dorobku osiem książek poetyckich: Dwa ptaki w jednego przeistacza…, Blisko, Przedmowa, Potomkowie niczego, Wiersze 2013, Listy do siebie, Dopóki nie umarłem, Pokuta oraz ostatnio wydaną książkę z gatunku literatury faktu, zatytułowaną: 71 dni. Opowieść mężczyzny z sercem kobiety.

24 maja 2019 r

Aldona Kraus zaprasza do Warszawy.

Zaproszenie od ZLP do Krakowa

20 kwietnia 2019 r.

Maciej Zarębski zaprasza do Kielc na promocję swojej kolejnej nowej książki pt.” Żywot Marzycielki”

Żywot marzycielki plakat

18 marca 2019 r.

Zapraszamy do udziału w X Jubileuszowej Edycji Konkursu Poetycko-prozatorskiego “Puls Słowa”

Puls Słowa X

Maria Żywicka-Luckner

Kategoria: konkurs poetycko-literacki 2018

Nagrodzone utwory w III Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Literackim „Lekarze dzieciom”

8 Grudnia 2018 r.

I nagroda w kategorii proza – pani dr Liliana Machoń – „Gryfino – koń, który płakał”.

I nagroda w kategorii wiersz – pan dr Stanisław Kamyk Kamieński – „Choroba niedźwiadka”.

1 marca 2019 r.

KOMUNIKAT

W dniu 23 lutego 2019 r. w Domu Literatury, w Warszawie, odbył się Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Dokonano podsumowania działalności władz UPPL oraz jej członków  w poprzedniej kadencji ( 2015-2018). Zjazd wybrał nowe władze na kadencję 2019-2022.

Prezesem UPPL został wybrany ponownie Waldemar Hładki.

Do Zarządu Głównego UPPL wybrano:
Maria Żywicka-Luckner – Wiceprezes
Maria Maślińska – Wiceprezes
Jolanta Bulzak – Sekretarz
Janusz Czarnecki – Skarbnik
Anna Pituch-Noworolska – Członek Zarządu
Jarosław Wanecki – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
Wojciech Pająk – Przewodniczący
Jadwiga Kowalczyk
Aldona Kraus

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Zbigniew Kostrzewa – Przewodniczący
Bohdan Wasilewski
Włodzimierz Zakrzewski

29 stycznia 2019 r.  !!!!

Kraków, 26.01.2019 r.

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie
Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

Kończy się kadencja działania Zarządu Głównego UPPL w latach 2015 – 2018. Udało nam się w tym czasie zrobić wiele dobrego dla naszej wspólnoty. Byliśmy także aktywni na zewnątrz naszego stowarzyszenia. Znaczny w tym udział macie Wy – osoby należące do UPPL. Za to, jako Prezes bardzo Wam dziękuję. Ale czas wybrać nowe władze UPPL na kadencję 2019-2022.

Serdecznie zapraszam

na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbędzie się w dniu 23.02.2019 r. (sobota) w Warszawie, w Domu Literatury – siedzibie Związku Literatów Polskich przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 87/89. Obrady rozpoczną się o  godz. 14.00. Po zakończonych obradach organizatorzy zapraszają na poczęstunek.

Uwaga !

Istnieje możliwość noclegów w dniach 22/23 02 i/lub 23/24 02. W pokojach hotelowych na terenie Domu Literatury. Koszt noclegu ze śniadaniem w pokoju 1-osobowym 270 zł. (bez śniadania 240 zł). Koszt noclegu ze śniadaniem – miejsce w pokoju 2-osobowym 200zł. (bez śniadania 170 zł.) Dla członków ZPL, SPP i PEN klubu zniżki. Nocleg w pokoju 1-osobowym i  miejsce w pokoju 2-osobowym 115 zł. ze śniadaniem (bez śniadania 90 zł.). W sprawie wynajęcia pokoi hotelowych proszę dzwonić do Domu Literatury na tel. 22 6350404.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa w zjeździe najpóźniej do dnia 10.02.2019 r. na mój adres mailowy: whladki@interia.pl, lub smsem na tel. 506-140-505.

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Głównego

Z pozdrowieniami

Prezes UPPL
prof. Waldemar Hładki

7 stycznia 2019 r.

Nasz Unijny Kolega Leszek Marek Krześniak
Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej zaprasza serdecznie na wycieczkę na Białoruś śladami Tadeusza Kościuszki.

Podróż na Białoruś 2-5 0219

Kołobrzeg dnia 02 stycznia 2019 r.                                                                                                                                 INFORMACJA

Drodzy Państwo!

Stowarzyszenie Autorów Polskich o/Kołobrzeg, zgodnie ze wstępnymi ustaleniami w czasie plenerów literackich w 2018 r., rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do wydania nowej antologii za 2018 rok. Będzie to antologia uczestników plenerów literackich oraz Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „ Moja Niepodległa” z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Edytorem antologii będzie Oficyna Wydawnicza „STON2” z Kielc.

Warunki uczestnictwa:

 • biogram (w miarę zwięzły, eksponujący dorobek literacki),
 • aktualne zdjęcie niepublikowane dotąd w naszych antologiach (WYSOKIEJ JAKOŚCI),
 • wiersze, krótkie utwory prozą, krótkie eseje, teksty satyryczne(do wyboru zestawu najwartościowszych: wierszy na dwie str., prozy bądź eseju na trzy str. formatu B5, jak w dotychczasowych antologiach, przesyłać należy wraz z biogramem i zdjęciem wyłącznie ELEKTRONICZNIE na adres mailowy wydawnictwa: nyczaj@pro.onet.pl
 • partycypacja w kosztach opracowania i druku antologii w tym także przez uczestników Konkursu „Moja Niepodległa „wyniesie 90 zł od osoby za 3 egzemplarze, termin nadsyłania tekstów i dokonywanie wpłat na podane niżej konto – wydawcy do 31 stycznie 2019 r.
 • promocja antologii nastąpi podczas Kołobrzeskiej Nocy Poezji w , która odbędzie się w terminie 28 do 30 marca 2019r w Kołobrzegu
 • antologia wysyłana będzie nieodpłatnie na podany w e-mailu dokładny adres domowy uczestnika- zamawiającego

ZAPRASZAMY wszystkich autorów tekstów, którzy zgłosili swoje utwory literackie do Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Moja Niepodległa” i prosimy o ponowne przesłanie swoich prac na adres: Irena Nyczaj 25-411 Kielce, ul. Kasprowicza 1/20 Wydawnictwo STON2.

UWAGA: opracowywanie antologii nastąpi dopiero po wpłaceniu kwoty 90 zł przez wszystkich chętnych na konto mBank nr 33 1140 2017 0000 4002 0804 4655  Irena Nyczaj 25-411 Kielce, ul. Kasprowicza 1/20, z dopiskiem: antologia „Moja Niepodległa”

Kontakt z organizatorem: mailto:biuroseli@poczta.fm

aktualne informacje dot. konkursu- http://www.naszapoezja. pl

tel. 781 821 163

Prezes SAP o/Kołobrzeg
Marian Z. Jedlecki
Antologia 2018

27 grudnia 2018 r.

Uwaga !

Z przyjemnością informujemy, iż jak co roku  w Łodzi odbędzie się kolejna Biesiada Literacka UPPL.  Mogą brać w niej udział lekarze piszący, nie tylko członkowie UPPL. Biesiada odbędzie się 1 marca w piątek o godz17.00 w Łodzi w siedzibie OIL ul. Czerwona 3. Prace można nadsyłać pocztą elektroniczną do 15 lutego 2019 r. na adres mmcz2207@op.pl

Serdecznie zapraszamy

Organizatorka

Magdalena Człapińska

Konkurs Literacki “Przychodzi Wena do Lekarza”

W imieniu organizatorów i jury zapraszam wszystkich piszących lekarzy do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Przychodzi Wena do Lekarza”. Szczegóły poniżej

wena-2019-edycja8-181×105+wstaw-ramke

Waldemar Hładki

26 października 2018 r.

Drodzy Czytelnicy strony internetowej UPPL

Nasza unijna koleżanka Aldona Kraus zaprasza wszystkich chętnych i zainteresowanych na kolejny koncert Oratorium Jakubowe.

3 październik 2018 r.

Aldona Kraus zaprasza Wszystkich serdecznie na wydarzenia kulturalne z jej udziałem. Wszystkich chętnych zapraszamy.

25 września 2018 r.

Podczas Sympozjum UPPL w Toruniu w dniu 21.09.2018 r. jury Konkursu Poetycko Prozatorskiego “Puls Słowa” ogłosiło wyniki IX edycji konkursu. Protokół z posiedzenia jury odczytał przewodniczący jury Pan Marek Wawrzkiewicz, Prezes Związku Literatów Polskich.

Protokół Jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Puls Słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Jury w składzie: Marek Wawrzkiewicz – przewodniczący,

Aldona Borowicz,
Alicja Chraboł-Sura,
Waldemar Hładki,

po zapoznaniu się z 12 utworami prozatorskimi i 175 utworami poetyckimi (2 autorów nie spełniło warunków konkursu) postanowiło przyznać następujące nagrody:

w kategorii poezja:

I miejsce – Joanna Matlachowska-Pala z Opola, godło „Latona”

II miejsce – Bolesław Sawicki z Łowicza, godło „Ładoga”

III miejsce – nie przyznano

wyróżnienie za wiersz „Miniatura”- Marzena Nogieć z Głuchołaz, godło „G’Marion”,

wyróżnienie za wiersz „Codzienność” Jan Stanisław Kamyk Kamieński z Kraśnika, godło „Koliber”,

w kategorii proza: I, II, III miejsce – nie przyznano,

wyróżnienie – Stefan Trzos z Łodzi, godło „Tęcza”,

wyróżnienie – Zbigniew Kostrzewa z Łowicza, godło „Puma”.

Sekretarz – Maria Żywicka-Luckner

Gratulujemy Laureatom

Prezes UPPL Waldemar Hładki

24 września 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Autorów Polskich o/ Kołobrzeg zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod tytułem „MOJA NIEPODLEGŁA” z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Wszelkie informacje zawarte są na stronie www.naszapoezja.pl w zakładce KONKURSY (http://www.naszapoezja.pl/category/konkursy/

Zapraszamy.

Regulamin konkursu „Moja Niepodległa”

 • 1. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do jego zakończenia
 • 2.Cel konkursu  – pobudzenie aktywności twórczych poetów z terenu kraju

–  popularyzacja amatorskiej twórczości literackiej oraz umożliwianie konfrontacji dokonań w celu doszkalania warsztatu pisarskiego

– utrwalanie historii oraz wydarzeń związanych tematycznie z Stuleciem Niepodległości w formie pisemnej, która może mieć wartość dokumentalną.

– promowanie Kołobrzegu, jako miejsca o szczególnej jego historii

 • 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy członkowie klubów twórczych, związków twórczych i stowarzyszeń oraz pisarze nigdzie niezrzeszeni.
 • 4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie od trzech do pięciu nigdzie dotąd nie publikowanych, nienagrodzonych utworów poetyckich opatrzonym godłem, w pięciu egzemplarzach maszynopisu. Do utworów należy dołączyć kopertę podpisaną tym samy godłem, zawierającą imię i nazwisko, dokładny adres autora, telefon i e-mail.

Prace należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Autorów Polskich o/ Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg

skrytka pocztowa 143 (proszę nie przesyłać korespondencji listem poleconym), ul Armii Krajowej 1

 • 5.Termin nadsyłania prac to 30 października 2018 r.
 •  6. Jury konkursu powołanego przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac, przyzna laureatom nagrody.
 • 7.  Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie wynosi 500 zł

Nagroda za zajecie II miejsca wynosi 400 zł

Nagroda za zajecie III miejsca wynosi 300 zł

Organizator przewiduje również wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej 300zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 listopada 2018 r.

 • 8.Wszystkie prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wydane drukiem „ Moja Niepodległa 2018.”
 • 9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.
 • 10.Wszelkie mogące powstać w tle niniejszego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w sposób ostateczny jury konkursowe działające w imieniu organizatora
 • 11.Organizator konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywanie i przetwarzane w siedzibie organizatorów wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu i poprawieniach swoich danych osobowych.
 • Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystań danych osobowych do celu niniejszego konkursu. z godnie z art.23, ust.1 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. ( dz. ust 2002 roku nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)
 • 12.Organizatorzy zwracają koszty wyżywienia i noclegu nagrodzonym uczestnikom konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, przerwania lub odwołania   Konkursu bez podania przyczyny..

kontakt:    tel.781 821 163   mailto:biuroseli@poczta.fm

Organizator

SAP oddział Kołobrzeg

7 września 2018 r.

Drodzy Czytelnicy strony internetowej UPPL

Nasza unijna koleżanka Aldona Kraus zaprasza wszystkich chętnych i zainteresowanych na niezwykły koncert Oratorium Jakubowe do Tarchomina w dniu 9 września b.r. Muzyczne utwory zostaną wykonane do słów Jej poetyckiej twórczości.

Szczegóły poniżej na plakacie

22 lipca 2018 r.

Uwaga   !!!

Drogie Unijne Koleżanki i Koledzy.

Około 6  tygodni temu przesłałem Wam na adresy mailowe informacje i dokładny program naszego Sympozjum w Toruniu 21-23 września 2018 r.

Osoby, które zdecydowały się przyjechać do Torunia, a do tej pory jeszcze nie dokonały  zgłoszenia uczestnictwa i niezbędnych opłat oraz formalności proszę o dokonanie tego w najbliższym czasie. Ostateczny termon zgłaszania uczestnictwa upływa z dniem 20 sierpnia.

Szczególowe informacje poniżej

ZAPRASZAMY na JESIENNE SYMPOZJUM UPPL w TORUNIU

Waldemar Hładki
Prezes UPPL

13 czerwca 2018 r. UWAGA !!!

Drogie Unijne Koleżanki i Koledzy.

Informuję, iż najbliższe Sympozjum UPPL odbędzie się  w dniach 21-23 września 2018 r. w Toruniu. Udało na się zapiąć prawie wszystkie sprawy organizacyjne. Do Torunia zaprasza organizator Dr med. Janusz Czarnecki.  Mamy bardzo atrakcyjny program naszego spotkania. W najbliższym czasie poinformuję Państwa drogą poczty elektronicznej o szczegółach naszego Sympozjum. Proszę na nią zaglądać.
Zapraszam serdecznie w imieniu organizatora oraz ZG UPPL i swoim własnym.

Do zobaczenia w Toruniu

Prezes UPPL
prof. Waldemar Hładki

23 maja 2018 r.

Zaproszenie.

W imieniu organizatorów zapraszam chętnych do udziału w kolejnym Kongresie Światowej Unii Pisarzy Lekarzy, który w tym roku odbędzie się w Niemczech. Termin zgłoszenia uczestnictwa u organizatorów upływa z dniem 30.06. 2018 r. Również jest to termin ostateczny zgłaszania utworów i referatów.

UWAGA. Osoby, które chcą uczestniczyć w kongresie jako oficjalni przedstawiciele UPPL proszone są o  zgłoszenie swego uczestnictwa do ZG UPPL na skrzynkę mailową prezesa ( whladki@interia.pl) z przesłaniem tekstów, które zaprezentują na kongresie. Termin zgłaszania chęci wyjazdu do ZG UPPL upływa z dniem 15.06. 2018 r.

Poniżej informacje szczegółowe samego kongresu przekazane przez organizatorów (do pobrania).

Waldemar Hładki

21 kwietnia 2018 r.

Zaproszenie.

W imieniu organizatorów, a szczególnie Majki Żywickiej-Luckner zapraszam do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-prozatorskiego “Puls Słowa”. Szczegóły na ogłoszeniu poniżej

IX konkurs poetycki 2018

Waldemar Hładki

ZAPROSZENIE

Zbyszku,
gratulujemy wspaniałego Jubileuszu i Benefisu.

Waldemar Hładki

13 marca 2018 r.

PRZYPOMNIENIE !!!

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W czerwcu 2018 roku UPPL za sprawą i zaangażowaniem naszej koleżanki Grażyny Perlińskiej-Siudy oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich – Odział w Kołobrzegu organizuje w dniach 23-30 czerwca 2018 roku Wiosenne Sympozjum UPPL – Plener Literacki.

Do tej pory zgłosiło się 18 osób. Są jeszcze wolne miejsca. Podczas pleneru jest możliwy stały kontakt z krytykiem literackim, możliwość wyjazdu do Kopenhagi  i zwiedzanie pięknych przyrodniczo okolic, nie mówiąc już o spotkaniach towarzyskich

Wszystkich chętnych gorąco zapraszam. NAPRAWDĘ WARTO

Poniżej dokładne informacje

Program pleneru Międzywodzie 2018-lekarze

W razie pytań proszę o kontakt
Barbara Jedlecka
SAP o/ Kołobrzeg
tel. 781 821 163

Waldemar Hładki

8 marca 2018 r.

W najbliższym czasie  w kilku miejscach kraju zostaną przeprowadzone kolejne edycje ogólnopolskich konkursów literackich i inne zdarzenia kulturalne. Zapraszam wszystkich, nie tylko osoby związane z Unią Polskich Pisarzy Lekarzy do wzięcia udziału w tych wydarzeniach.

W imieniu organizatorów

Waldemar Hładki

XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza”
1.Cele:  Kulturalna promocja miasta. Integracja środowisk i ludzi twórczych w Ciechanowie. Pomoc w rozwoju twórczym, zwłaszcza młodym literatom.

2.Organizatorzy: Urząd Miasta w Ciechanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, Ciechanowskie Koło Literackie, Koło RSTK w Ciechanowie, Stowarzyszenie Autorów Polskich – Oddział Ciechanów, Redakcja „Tygodnika Ciechanowskiego”

3.Nagrody:

 1. a) Nagroda Główna Prezydenta Miasta Ciechanów – 700 zł oraz statuetka Złotego Klucza
 2. b) Nagrody pieniężne II – 500 zł i III – 300 zł.
 3. c) wyróżnienia pieniężne i honorowe w postaci dyplomów, w tym wyróżnienie za wiersz o tematyce związanej z Ciechanowem.

4.Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać trzy niepublikowane i nienagradzane utwory w trzech egzemplarzach maszynopisu (dopuszcza się czytelny rękopis) w terminie do 30 czerwca 2018 roku pod adresem: Redakcja „Tygodnika Ciechanowskiego”, ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem na kopercie: Konkurs poetycki. Utwory należy podpisać godłem (pseudonimem), to samo godło należy zamieścić na dołączonej do wierszy kopercie, zawierającej dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, telefon bądź e-mail.

5.Zamierzeniem organizatorów jest wydanie tomiku wierszy autorowi, który nie wydał jeszcze własnej książki poetyckiej. Dlatego aspirujący do tego wyróżnienia winni obok godła dopisać literkę „D”.

6.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na korzystanie przez organizatorów z danych osobowych uczestników i ich przetwarzanie do celów związanych z konkursem. Uczestnictwo jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczanie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w prasie i w ewentualnych wydawnictwach pokonkursowych.

7.Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga jury konkursu, którego decyzje są ostateczne.

XIX  ogólnopolski  konkurs  poetycki „Prezentacje  ekologiczne – Barcin  2018” Edycja nadzwyczajna, 100 – lecie  Niepodległości  Polski.

                                                                                      (…) Jasieńkowi nic nie trzeba już,

                                                                                      Bo mu rosną nowe pąki róż.

                                                                                     Tam pod jarem, gdzie w wojence padł

                                                                                     Rozkwitł u mogiły biały róży kwiat.

Kazimierz Wroczyński

Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie zaprasza do udziału w konkursie wszystkich bez wyjątku twórców zakochanych w urodzie ojczystej ziemi i zachęca, by biorąc na swój warsztat poetycki tę tematykę ogarnęli pamięcią tych, którzy dla niej przelewali krew  i oddawali życie – polskich żołnierzy (znanych i nieznanych). Z nadesłanych przez Państwa utworów niech powstanie słowem malowany pomnik na 100 – lecie Niepodległej – jako wyraz hołdu dla tych, którzy tą niepodległość przywrócili naszej Ojczyźnie.

Prace konkursowe liczące 3 nie publikowane  i nie nagradzane w konkursach utwory poetyckie, opatrzone godłem, należy przesłać w 2 egzemplarzach do siedziby Stowarzyszenia Ekologicznego na adres: Janina Drążek, ul. Pakoska 16, 88 – 190 Barcin. Do zestawu utworów należy dołączyć opatrzoną godłem zamkniętą kopertę zawierającą imię i nazwisko i dokładny adres. Młodzi twórcy do lat 18 proszeni są o podanie na kopercie wieku.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. W XIX antologii poezji znajdą się utwory wybrane przez Jury z nadesłanych na konkurs zestawów wierszy            (od 3 do 1). Prezentacja książki nastąpi podczas uroczystej gali. Uczestnikom konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w prezentacji książki, tomiki poezji wysłane zostaną  pocztą.

III MIĘDZYNARODOWY ZAGŁĘBIOWSKI FESTIWAL SZTUKI   “ART PASSION FESTIVAL”
CEL FESTIWALU

* Prezentacja dorobku artystycznego środowiska twórców bezpośrednio i pośrednio związanych z Zagłębiem Dąbrowskim .

* Wymiana pomysłów i doświadczeń artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem idei integracji europejskiej, tożsamości lokalnej i wielokulturowości w sztuce.

* Integracja środowiska artystycznego Zagłębia Dąbrowskiego oraz miast i gmin partnerskich Zagłębia Dąbrowskiego.

* Inspiracja i kształtowanie zainteresowania kulturą społeczności lokalnych, w szczególności w miastach i gminach partnerskich Zagłębia Dąbrowskiego.

* Wykreowanie stałej zagłębiowskiej przestrzeni artystycznej do konfrontacji sztuki artystów krajowych i zagranicznych zdefiniowanej w kategoriach festiwalowych.

INFORMACJA OGÓLNA

Festiwal adresowany jest do wszystkich twórców z całego kraju oraz z zagranicy. Festiwal ma charakter otwarty. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba fizyczna , która ukończyła 18 lat. Grupy plastyczne i stowarzyszenia. Tematyka prac dowolna.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

I. Organizator:
Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie , www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

II. Kurator Festiwalu:
Powoływany każdorazowo przez Organizatora

III. Termin Festiwalu od 14.06.2018 do 31.08.2018
Uroczyste otwarcie Festiwalu odbędzie się 14 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Pałacu Kultury Zagłębia,  plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Prezentacja prac w PKZ do 30 lipca 2018 roku.
Następnie prace będą prezentowane w ramach finisaży w miastach Zagłębia:
– Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Gzichowska 15; 42-500 Będzin,  od 01 lipca 2018 do 31 lipca 2018 roku.
– Muzeum SATURN w Czeladzi, ul. Dehnelów 10; 41-250 Czeladź, od 01 sierpnia 2018 do 30 sierpnia 2018
– Restauracja “Belvedere”, ul. Chemiczna 12; 41-205 Sosnowiec, od01 lipca do 30 lipca 2018

IV. Kategorie Festiwalu:

1. Malarstwo.
2. Haft artystyczny w formie obrazów
3. Fotografia artystyczna
4. Rzeźba.
Maksymalny rozmiar dla prac wymienionych w punktach 1,2,3 – wymiar dłuższego boku nie może przekraczać 95 cm łącznie z ramą. Dla rzeźby – wymiar podstawy nie może przekraczać 50 cm x 50 cm, waga do 10 kg.
Na Festiwal można zgłosić maksymalnie 3 prace.
Prace muszą posiadać wartość artystyczną. O wystawieniu prac w galerii decyduje Jury festiwalowe.

Dane szczegółowe

Prace nadsyłać można drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczać osobiście na adres Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego ul. Małachowskiego 29, 42-500 Będzin do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
– Na odwrocie każdej z prac oraz przy rzeźbie należy umieścić w sposób trwały metryczkę, zawierającą następujące dane: autor, tytuł, wymiary, technika, rok powstania, cena. Wzór metryczki do pobrania na stronie internetowej Festiwalu: www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org
– W przesyłce z pracami należy umieścić wypełnioną czytelnie, drukowanymi literami i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA. Wzór KARTY ZGŁOSZENIA do pobrania na stronie internetowej Festiwalu: www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org
– Przesyłki z pracami powinny posiadać dokładny adres i być odpowiednio zabezpieczone w opakowaniach umożliwiające wykorzystanie ich do wysyłki zwrotnej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas transportu.

5. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, kaset video oraz filmów w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego. Organizator zobowiązuje się do przekazywania zdjęć obrazów wraz informacją o autorach.
7. Festiwalowi towarzyszyć będzie katalog, w którym zostaną zamieszczone prace wybrane przez Organizatora.
8. Prace należy odebrać w terminie od 01.09.2018 do 30.09.2018 roku. Prace przysłane drogą pocztową zostaną odesłane na koszt autora do 30.09.2018 roku.

VI. Jury

Do Jury Organizatorzy powołują artystów malarzy i krytyków sztuki. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
VII. Nagrody Festiwalu : Grand Prix Art Passion Festival w każdej kategorii.

VIII. Postanowienia końcowe
– Wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
– REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA, METRYCZKA do pobrania na stronie festiwalowej
– Zgłoszenia oraz prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane

IX. Kontakt:

e-mail: orlowska.TKZD@gmail.com
www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

telefony:
w języku polskim:
– Teresa Orłowska +48 795 422 561
– Bożena Związek +48 502 384 650
w języku angielskim:
– Magdalena Mike +48 668 573 952

„To wszystko – to mój list do Świata
Co nigdy nie pisał do mnie …”

Emily Dickinson

przekł. Stanisław Barańczak

 Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu ogłasza w 2018 roku
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Mój list do Świata”

realizowany w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie                          Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu”

 REGULAMIN KONKURSU:

Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Partner:

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu

Patronat:

Urząd Miasta Sieradza

Patronat medialny:

„NASZE RADIO”

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VI.1.2 „Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CELE KONKURSU:

 1. Odkrywanie i promowanie talentów poetyckich
 2. Propagowanie kultury słowa i oryginalności widzenia świata  przez współczesnych poetów
 3. Promocja miasta i regionu.

ZAŁOŻENIA KONKURSU
Konkurs adresowany jest do  dorosłych poetów-amatorów z terenu całego kraju (zagranicy), piszących w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki nadesłanych utworów, choć mile widziany byłby w zestawie jeden wiersz o tematyce regionalnej.
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze w trzech egzemplarzach                                     (niepublikowane i nienagradzane) wydrukowane w języku polskim                                       i naniesione na płytę CD-ROM.

Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Utwory powinny być oznaczone godłem (pseudonimem literackim). Należy do nich dołączyć kopertę zawierającą dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania i numer telefonu ewentualnie e-mail.

Oceny nadesłanych utworów dokona profesjonalne JURY powołane przez organizatora, które oceni nadesłane zestawy wierszy i zakwalifikuje najlepsze utwory do druku w almanachu pokonkursowym. Komisja ustali również laureatów nagród i wyróżnień.

Nagrodzone wiersze zilustrowane zostaną przez plastycznie uzdolnioną młodzież w ramach konkursu plastycznego towarzyszącego imprezie głównej.

Laureaci, jak również autorzy wyróżnieni publikacją w almanachu i młodzi plastycy-ilustratorzy, zostaną pisemnie bądź internetowo zawiadomieni i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu, rozdanie nagród i wyróżnień oraz promocję almanachu pokonkursowego przewidziane w maju 2018 roku, w Czytelni Biblioteki Miejskiej.

Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobiście podczas uroczystego Finału.

Jako imprezy towarzyszące przewidziane są spotkania z lokalnymi poetami i warsztaty poetyckie. W Bibliotece Miejskiej i Bibliotece Powiatowej w Sieradzu będą prezentowane ilustracje wykonane do nagrodzonych wierszy.

Prace należy nadsyłać do końca marca 2018 roku na adres:                                                   Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu ul. Polna 36A 98-200 Sieradz
z dopiskiem na kopercie: „Mój list do Świata”

Dodatkowe informacji udziela Pani Anna Baśnik pod numerem telefonu:

(43) 822-25-41 lub pod adresem mbpsieradz@wp.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 roku.

O jego terminie laureaci zostaną poinformowani pisemnie lub internetowo.

Na nagrody w konkursie przeznaczono łącznie 3.000,00 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania nagrodzonych utworów w mediach oraz w almanachu pokonkursowym.

17 lutego 2018 r.

Kochani czytelnicy i odwiedzający tę stronę. Zapraszam w najbliższym czasie na dwa ważne wydarzenia w Warszawie za sprawą naszych unijnych koleżanek Majki Żywickiej-Luckner (promocja jej nowych dwóch książek), oraz Aldony Kraus (wspaniały koncert)
Waldemar Hładki

plakat dzienniki

4 lutego 2018 r.

Zapraszam do wzięcia udziału w XXIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewiaka w Karczewie.

XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Krzewniaka REGULAMIN 2018

Nasza unijna koleżanka Anna Pituch-Noworolska, także członek ZLP, zaprasza w najbliższym czasie do Krakowa – promocja nowego tomiku poezji i Walentynki.

Przybywajcie.

Waldemar Hładki

27 stycznia 2018 r.

ZAPROSZENIE do Kielc – Spotkanie z Maciejem Zarębskim

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
oraz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
uprzejmie zapraszają
na Spotkanie Noworoczne,
2 lutego 2018 r. (piątek), godz. 17.00
do Siedziby Biblioteki
Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13

Zaproszenie na 2 lutego 2018

Nowa oferta Biblioteki Świętokrzyskiej i Macieja Zarębskiego

Recenzja-1

Wojaze po Polsce KOMPILACJA

Wojaze po Polsce koncowka

17 stycznia 2018 r.

Zapraszam na krakowski Kazimierz 26.01.2018 r.

Waldemar Hładki

Poezja na Kazimierzu

Biesiada literacka UPPL 2 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 marca 2018 r., jak zwykle w Klubie Lekarza Okręgowej  Izby Lekarskiej w Łodzi przy  ul. Czerwonej 3 odbędzie się XVIII Ogólnopolska Biesiada Literacka. Początek o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy Autorów – Lekarzy z całej Polski do czynnego udziału w tej tradycyjnej imprezie, a Szanownych  Gości – miłośników żywego słowa zachęcamy do współbiesiadowania. Osoby, które podczas spotkania pragną zaprezentować własne utwory proszone są o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz proponowanych do wygłoszenia tekstów najpóźniej do 15 lutego 2017 r. wyłącznie w  formie elektronicznej na adres : biuro@oil.lodz.pl W zgłoszeniu należy podać swój adres pocztowy, mailowy oraz nr telefonu. Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń, jednak każdy uczestnik zwykle ma do dyspozycji 3-5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza  krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy i ogłasza werdykt. Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji.

W imieniu organizatorów Magdy Człapińskiej i Barbary Szeffer-Marcinkowskiej

Waldemar Hładki

30 listopada 2017 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W czerwcu 2018 roku UPPL za sprawą i zaangażowaniem naszej koleżanki Grażyny Perlińskiej-Siudy oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich – Odział w Kołobrzegu organizuje w dniach 23-30 czerwca 2018 roku Wiosenne Sympozjum UPPL – Plener Literacki. Wszystkich chętnych gorąco zapraszam.

Poniżej dokładne informacje

Program pleneru Międzywodzie 2018-lekarze

W razie pytań proszę o kontakt
Barbara Jedlecka
SAP o/ Kołobrzeg
tel. 781 821 163

Waldemar Hładki

3 listopada 2017 r.

Zapraszam serdecznie

Waldemar Hładki

21 października  2017 r.

Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Feliksa Rajczaka

 ORGANIZATORZY:

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ

Klub Literacki TOPOLA

Założenia regulaminowe

 1. Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi wielu działań kulturalnych w dziedzinie literatury, stworzenie możliwości do publicznych kontaktów i konfrontacji, a także uczczenie pamięci  patrona konkursu, będącego inspiratorem wielu działań kulturalnych na terenie byłej  Ziemi Sieradzkiej, obecnie regionu woj. łódzkiego.
 2. Konkurs  odbywa się co trzy lata.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy bez względu na wiek i przynależność do klubów, związków i stowarzyszeń twórczych.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie od 3 do 5 nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych utworów poetyckich, opatrzonych godłem, w 3 egzemplarzach maszynopisu. Do utworów należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora, telefon oraz e-mail. Prace należy przesłać na adres: Miejski Dom Kultury, pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola ( z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki – Rajczak”).
 1. Tematyka utworów jest dowolna.
 2. Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2017 roku.
 3. Jury konkursu powołane przez organizatorów, dokona oceny nadesłanych utworów, przyznając laureatom nagrody pieniężne.

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu przewidziano na listopad-grudzień 2017 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz nie przesyłają nagród.

 1. Organizatorzy zwracają uczestnikom konkursu koszty podróży na podstawie biletów komunikacji krajowej (tylko w granicach Polski), a w przypadku dojazdu samochodem prywatnym pokrywają koszty  nie wyższe niż cena najtańszego biletu na trasie zamieszkania i imprezy. Podstawą wypłaty jest wówczas stosowne oświadczenie uczestnika Konkursu wraz z informacją uzyskaną od przewoźnika dotyczącą cen biletów na danej trasie.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
 3. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w sposób ostateczny Jury konkursowe działające w imieniu organizatorów.
 4. Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr  tel. 0 43 823-25-92 wew. 26/27 , 691 447 310 lub e-mail imprezy@mdk-zdunskawola.pl  

****

Za tydzień Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. UPPL także zaznaczy swój udział w tej imprezie. Zapraszam do Krakowa.

Dok1

Waldemar Hładki

****

Drodzy przyjaciele,
Zapraszam serdecznie do spotkania w krotochwilnym nastroju w dniu 17. 11.2017 w hotelu Best Western Poleczki, ul. Poleczki 40A. Zbieramy się od 17.30, początek spektaklu opartego na mojej  książce jest o 18.00. Po spektaklu kontynuujemy w dobrym nastroju spotkanie w miłym sercu gronie. Konieczna uprzednia rezerwacja miejsca dla siebie i osób towarzyszących jeśli po  spektaklu chcecie pozostać wspólnie biesiadując.
Serdecznie zapraszamy,
Bohdan Wasilewski
oraz Artur Kupercmoker

1 października 2017 r.

Już 9 października, w piątek, rozpoczyna się w stolicy 46 Warszawska Jesień Poezji organizowana przez Warszawski Oddział Związku Literatów Polskich. Unia Polskich Pisarzy Lekarzy jest współorganizatorem tego wydarzenia  kulturalnego. Swój udział zaznaczymy w dniu 13 i 14 października. Zapraszam wszystkich członków UPPL i innych lekarzy piszących, a także wszystkich zainteresowanych do Domu Literatury na Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Impreza potrwa do 14 października. Pokłosiem święta poezji będzie tradycyjnie wydana antologia.

Waldemar Hładki

30 sierpnia 2017 r.

Drodzy Unijni Przyjaciele i pozostali czytelnicy tej strony internetowej.

Serdecznie zapraszam na wieczór autorski naszego kolegi Macieja A. Zarębskiego, który odbędzie się 6-go września 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Biblioteki Kieleckiej ul. ks. P. Ściegiennego 13. Maciej zaprezentuje swoją nową książkę, ostatnie publikacje i ofertę Biblioteki Świętokrzyskiej.  Spotkanie uświetnią swoją obecnością znane osobistości ze środowiska literackiego.

W imieniu  Dr. Zarębskiego zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje poniżej.

Zaproszenie MAZ wrzesień

Waldemar Hładki

5 czerwca 2017 r.

Szanowni Przyjaciele, 

po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni przez ZLP do współautorstwa Almanachu wydawanego z okazji Warszawskiej Jesieni Poezji.

Warunkiem zaistnienia w Almanachu jest nadesłanie  

do  20 czerwca 2017 r. 5  wierszy z krótką notką biograficzną  na adres: majkazywicka@wp.pl.

Zespół redakcyjny almanachu z pośród nadesłanych wierszy  wybierze  dwa wiersze  do druku. Każdy z autorów otrzyma bezpłatny egzemplarz Antologii. Promocja książki odbędzie się w październiku podczas Warszawskiej Jesieni Poezji.

Waldemar Hładki, Maria Żywicka-Luckner

Ogłoszenie – zaproszenie na  Noc Poetów do Krakowa

24 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,

w dniach od 13 do17 września odbędzie się w Plovdiv, w Bułgarii 61 Kongres Światowej Unii Pisarzy Lekarzy. Koszt uczestnictwa w Kongresie razem z zakwaterowaniem w hotelu w którym odbędą się obrady wynosi 600 Euro od osoby. Osoba towarzysząca płaci także 600 Euro. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają sami. Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa w dniu 15.06.2017 r.

Członków UPPL chcących wziąć udział w Kongresie proszę zgłoszenie tego Prezesowi UPPL poprzez kontakt mailowy celem przekazania dalszych informacji do dnia 10.06.2017 r. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w Kongresie (prezentacja twórczości, referat) proszę o wcześniejsze przekazanie materiałów na adres mailowy Prezesa UPPL celem zapoznania się i akceptacji zgłoszonych przez uczestnika materiałów na Kongres. Poniżej przedstawiam oryginalny tekst informacyjny organizatorów o Kongresie.

Waldemar Hładki

Dear Colleagues,

 As You have already been informed about, The 61-st UMEM Congress will be conducted in Grand Hotel Plovdiv, from 13/09/17 to 17/09/17. The registration tax for international attendants and participants is 600 Euros per person. The same tax is for both members and accompanying guests, ( 1200 Euros per family ). Every attendant is invited to all the happenings and events in the Social and Art programme of the Congress. For children under 18 years of age, the registration tax is 500 Euros, as long as they will be accommodated along with their parents in same suite or room. Otherwise, they are accommodated and occupy a single room with registration tax of 600 Euros. This tax is comparatively lower than the one concerning the previously conducted Congress in 2016 in Italy. The registration tax for The 61-st UMEM Congress includes: 5-star hotel accommodation, breakfast, lunch, dinner meals, “Welcome drink” cocktail on the day of arrival, coffee-pause drinks during the day of the Literary reading, social programme with visits to galleries, museums, theatrical events at the Ancient amphitheatre, City Theatre Hall or at Plovdiv Opera Hall. The same registration tax also includes any transport expenses for the preliminarily intended to visit places and sightseeings, i.e. everything related, as any kind of expenditure, concerning the literature, artistic and social programme, for all the days during the Congress.

Traditionally, the travel to and from Plovdiv will be on attendants’ expenses and also any eventual prolonged stay in the city before and after the Congress.

By request, if attendants and participants want to be accommodated in Grand Hotel Plovdiv, Bulgarian delegates pay the same registration tax, under the mentioned above circumstances.It is necessary to be highlighted by me that the negotiated price is the lowest possible. It is several times lower compared with the usual registration taxes for such events. I myself really insisted on this important issue and I was fortunately been understood by the managing director of the hotel and together we used this opportunity for elaborating to perfection the accommodation taxes, nourishment and the other details concerning the very conduction of the Congress. Nevertheless, I realise that the price is still high for the regular delegate, but lower price rates turned out to be not possible, as a result of complex calculations made by the managers of the hotel. And after all we were able to negotiate price that is comparable to those, offered by other lower star rank hotels.

I anticipate the following opportunities for Bulgarian delegates to The 61-st UMEM Congress:

 1. Accommodation in Grand Hotel Plovdiv, under the mentioned above circumstances, as I have already highlighted;
 2. Accommodation in a lower star rank hotel or students’ dormitory of Medical University Plovdiv, with participation in all the enlisted events in the programme of the Congress: 3 lunch meals, 4 dinner meals, 1 cocktail beverage, 1 coffee-pause drink, social programme, including visits to museums, theatres, halls, transport, sightseeing,etc.. In this case, the price is around 150-160 Euros without the accommodation tax;
 3. In cases of waiver or any refusal from participation in social programme and other enlisted above events such as: lunches, dinners, cocktails, and coffee-pause drinks for meeting international colleagues, the price is around 90 Euros;
 4. I anticipate the opportunity for only visiting the Literary reading without participation in the other enlisted in the programme events. These anticipated opportunities are applicable to colleagues from Plovdiv or other parts of the state who arrange accommodation and nourishment on their own. In this case, the delegate does not pay any registration tax. The participant will be able to send a translated literature work of his/her own, which would be published by the UMEM, and also be granted the opportunity for reading some of his/her literature works in public at the Congress Hall, without paying any tax.

 The taxes for Bulgarian delegates include exactly what the person at the Congress consumes, without any additional bills to pay for. Should some high level of attendance to the Congress happen, it is possible to have some extra sum gathered by the taxes from the international delegates. Consequently, the sum in even parts would be divided between more delegates for tickets, tours, Halls, cocktails, transport, etc. In this direction, the board of the “СБП” took the advantage to send message to all the unions of writers in Europe, Russia, on the Balkans, and to some countries in Asia such as: Azerbaijan, Kazakhstan, China and others, in order to look together for any kind of support and co-operation, provided by Ministry of Culture and Ministry of Foreign Affairs, after the expected Government elections, of course.I really hope that we would receive some funding by these Institutions, so that the financial aspect could become way more  facilitated for the Bulgarian delegates to the Congress.

 The deadline for registration of delegates is until 15/06/17.

 We provide the following bank account for paying registration taxes:

UNICREDIT BULBANK

IBAN: BG80UNCR70001522084897

BIC: UNCRBGSF

SDRUZHENIE SAYUZ NA PISATELITE-LEKARI V BULGARIA-DIMITAR DIMOV

The sum will be reimbursed up to 90% in case of refusal from participation in the Congress, made before 15/07/17.

In case of refusal from participation in the Congress, made before 15/08/17, the sum of up to 30% of the registration tax will be reimbursed.

In case of refusal from participation in the Congress, before 01/09/17, no reimbursement of registration tax will be possible.

After 01/09/17, the money for registration tax won’t be reimbursed, with the one and the only exception for any cases concerning serious health deteriorating disorders, illness, because the major part of the payment for accommodation taxes of the delegates will have already been arranged. The amount of the tax and the conditions for reimbursement in cases of refusal from participation in the Congress are cohered with the board of the UMEM.

I anticipate an eventual meeting with Deputy Mayor of Plovdiv responsible for Cultural issues and with some representatives of the big companies in the city of Plovdiv. Should any of them favours to help by paying taxes for hotel accommodation, lunch and dinner meals, social programme events, etc.,the price would be definitely and significantly dropped off.

“God, be merciful, this could become true!”

 The Congress request for participation should preferentially include:

 1. Name of member of UMEM;
 2. Nationality;
 3. Medical specialty;
 4. E-mail address and telephone for correspondence;
 5. Address;
 6. Poet, Fiction writer, Playwright, Publicist;
 7. Preferences for single or double room accommodation;
 8. Numbers spending the night;
 9. Name/s of accompanying person/people;
 10. Which part of the programme is preferable for participation in (following the enlisted above 4 points);
 11. Amount and variant of work which would be read in public- poem, story or another genre.

 The Literary reading would allow 10 minutes for work presentation, being read in author’s native language. The delegates will have the opportunity to follow the text, published in the Congress special edition brochure in bi- triple language type of traditionally recognisable French, German and English. The translated text must be presented by the authors themselves in native language. Because of the poetic utterance and its specificity and also authors from countries with various languages, we won’t be able to provide the public with vintage simultaneous translation.

We will additionally send You the address to which You can send Your works and the accompanying translation.

We send the preliminary programme of the Congress and information about Plovdiv and the anticipated visits.

 Prof. Dr. Zlatimir Kolarov, D.M.Sc.

Chairperson of the Union of Writer-Doctors in Bulgaria “Dimitar Dimov”

Department of Rheumatology

13 “Urvich” str.

1612-Sofia

Bulgaria

 

Mobile: +359 888 220 118

Service number: +359 2 958 93 91

E-mail: zkolarov@abv.bg

24 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

przypominam, że 30 kwietnia 2017 upływa termin nadsyłania  wierszy na konkurs poetycki XXIX OLSP Kruszwica-Kobylniki (decyduje data stempla pocztowego).

W załączeniu regulamin.
Pozdrawiam,

serdeczności,

Krystyna Wulert
(koordynator XXIX OLSP)

1. REGULAMIN OLSP 2017

11 kwietnia 2017 r.

31 marca 2017 r.

Drodzy Unijni Przyjaciele i Lekarze “piszący”
Maria Żywicka-Luckner jak co roku zaprasza wszystkich chętnych do udziału w kolejnej VIII edycji   Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego “Puls Słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Również gorąco zachęcam do nadsyłania swoich utworów literackich. Szczegóły poniżej.

Waldemar Hładki

VIII konkurs poetycki 2017

22 marca 2017 r.

SALON  LITERACKO-MUZYCZNY „CZTERY PORY ROKU”

ZAPROSZENIE

SPEKTAKL MULTIMEDIALNY „NAD OCEANEM SPOKOJU” (Historia Podróży)

DSC04379SŁOWO, OBRAZ I MUZYKA
w siedzibie Okręgowej  Izby Lekarskiej w Krakowie
ul. Krupnicza 11a w Krakowie (sala konferencyjna -parter),
26 marca 2017 r.  o   godz. 18.45 (wejście na salę od 18.30)
Wszystkich ciekawych, wrażliwych, którym w duszy gra
Zaprasza

                                                                WALDEMAR  HŁADKI
(wstęp wolny)

10 marca 2017 r.

                            Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

ma zaszczyt zaprosić

na Biesiadę Literacką, która odbędzie się 16 marca 2017 r. (czwartek)
w Ośrodku Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury
w Zagnańsku (Gajowa 15).    Początek godz. 17.00

     W programie:

*  17.00  powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

*  17.05  dr Maciej Andrzej Zarębski – prezentacja nowości Biblioteki

Świętokrzyskiej roku 2017: Almanachu Rytwiańskiego lekarzy pisarzy,

  zbioru opowiadań dr Jadwigi Wielgat-Hejduk List do świętego  Mikołaja

*  17.30  swój dorobek literacki zaprezentuje Irena Duchowska, poetka i prezes

                                                                    Stowarzyszenia Polaków w Kiejdanach

*  18.20 – poczęstunek kawowo-ciastkowy

                                                                 Prezes

                             Krajowej Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury

                             oraz  Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego

                                                    dr Maciej Andrzej Zarębski

10 lutego 2017 r. Ważne !!!

Szanowni Unijni Przyjaciele,

 W związku z przypadającymi w tym roku obchodami 50-lecia UPPL zostanie wydany Almanach, w którym przedstawiona zostanie bogato ilustrowana historia UPPL oraz zaprezentowana twórczość członków UPPL.

          Prosimy wszystkich członków UPPL o nadsyłanie pocztą mailową w terminie nie przekraczającym 5  marca 2016 r. swoich najbardziej reprezentacyjnych (ulubionych lub nagrodzonych) prac: prozy do 10 stron maszynopisu pisane czcionką – Times New Roman 12 lub  5 wierszy na adres majkazywicka@wp.pl. Prace nadesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane.

          Prawdopodobnie nie uda się pokryć kosztów Almanachu z pieniędzy UPPL i autorzy zamieszczonych prac będą zmuszeni do partycypowania w kosztach wydania. Terminowe nadesłanie prac, pozwoli zespołowi redakcyjnemu  Almanachu na złożenie oferty wydawniczej, oszacowanie kosztów wydania i wybrania, jak najkorzystniejszej oferty. O podjętej decyzji i znanych już wówczas kosztach wydania Almanachu poinformujemy wszystkich zainteresowanych po 18 marca.

Z poważaniem

Waldemar Hładki, Majka Żywicka-Luckner

31 stycznia 2017 r

Unia Polskich Pisarzy Lekarzy zaprasza wszystkich zainteresowanych do Kruszwicy. Poniżej szczegóły.

 Majka Żywicka-Luckner i Waldemar Hładki

Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatorów XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica-Kobylniki przesyłam regulamin konkursu poetyckiego. Osoby zainteresowane konkursem proszone są o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Proszę o rozpropagowanie konkursu.

Łączę pozdrowienia,
Krystyna Wulert
(koordynator XXIX OLSP)

1. REGULAMIN OLSP 2017

6 stycznia 2017 r.

Biesiada literacka UPPL 3 marca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 marca 2017 r., jak zwykle w Klubie Lekarza Okręgowej  Izby Lekarskiej w Łodzi przy  ul. Czerwonej 3 odbędzie się XVII Ogólnopolska Biesiada Literacka. Początek o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy Autorów – Lekarzy z całej Polski do czynnego udziału w tej tradycyjnej imprezie, a Szanownych  Gości – miłośników żywego słowa zachęcamy do współbiesiadowania. Osoby, które podczas spotkania pragną zaprezentować własne utwory proszone są o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz proponowanych do wygłoszenia tekstów najpóźniej do 10 lutego 2017 r. wyłącznie w  formie elektronicznej na adres : biuro@oil.lodz.pl W zgłoszeniu należy podać swój adres pocztowy, mailowy oraz nr telefonu. Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń, jednak każdy uczestnik zwykle ma do dyspozycji 3-5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza  krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy i ogłasza werdykt. Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji.

Bezpośrednio po Biesiadzie, Kabaret Bąk działający przy OIL w Łodzi  zaprasza na swoją VIII już autorską premierę.
UWAGA !
Istnieje możliwość rezerwacji niezbyt drogich noclegów. Wszelkie informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu OIL pod  nr.  /42/ 683 17 01.

Z pozdrowieniem
Organizatorki

Barbara Szeffer-Marcinkowska
Maria Magdalena Człapińska

      

28 października 2016 r.

Protokół z posiedzenia Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego “Puls Słowa”z dnia 7.10 2016r.

protokol

25 września 2016 r.

Drodzy piszący lekarze, członkinie i członkowie UPPL. Przed nami kolejna, VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Przychodzi wena do lekarza” im. Profesora Andrzeja Szczeklika. Serdecznie zapraszam do udziału.
wena-2017-ogloszenie_205x280_screen

Prezes UPPL
Waldemar Hładki

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na

AUKCJĘ

Będzie można nabyć na niej: wyklejankę Wisławy Szymborskiej, rękopis Piotra Skrzyneckiego, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Boya – Żeleńskiego, scenariusz Krystyny Jandy i wiele innych.

Dochody z licytacji części rękopisów zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Aukcja odbędzie się 22 października 2016 roku

w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, przy ul. Meiselsa 17 Kraków.

Początek licytacji o godzinie 11.00.

Rękopisy można zobaczyć na stronie: http://www.sppkrakow.pl/rekopisy/


W imieniu  ZLP i UPPL zapraszamy do udziału w 45. Warszawskiej Jesieni Poezji. Podczas Jesieni nie zabraknie  unijnego akcentu.

Z wielką przyjemnością polecamy czwartkowe spotkanie w Klubie Księgarza ul. Rynek Starego Miasta 22/24 o godzinie 16.00,  gdzie nasze wiersze czytane przez aktorkę Marię Gładkowską, w opracowaniu  muzycznym Waldemara Hładkiego zapewne nabiorą wyjątkowego wyrazu (plakat w załączeniu).

W godzinach wieczornych odbędzie się promocja antologii „Za trawą – Wszechświat”, gdzie zamieszczone zostały także wiersze poetów- lekarzy. Każdy z autorów otrzyma jeden egzemplarz książki.

W piątek wraz z poetami z ZLP i niezrzeszonymi czytać będziemy wiersze na warszawskiej Pradze (plakat w załączeniu).
W sobotę wiele literacko można zyskać podczas otwartych warsztatów literackich oraz w turnieju jednego wiersza.
W niedzielę podczas Estrady Nieznanego Poety w Auli Domu Literatury godzinach od 12.00- 15.00 każdy może wystąpić na scenie ze swoją poezją.

plakat-45-wjp-2plakat-jesien_czytanie-4-page-001    plakat-jesien-2-page-001

Koledzy którzy zechcieliby skorzystać z taniej bazy hotelowej (w miejscu spotkań) proszeni są o pilny kontakt z Majką Żywicką-Luckner,  tel. 604286 324 lub majkazywicka@wp.pl

Majka Żywicka-Luckner i Waldemar Hładki

16 lipca 2016 r.
Zapraszam wszystkich członków Unii Polskich Pisarzy Lekarzy na nasze jesienne sympozjum w Rytwianach na ziemi Świętokrzyskiej. Organizatorem sympozjum jest Maciej Zarębski. Otrzymaliście Państwo już zawiadomienia drogą elektroniczną i listowną. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Program sympozjum jest interesujący i bogaty, a miejsce spotkania wyjątkowe.

prezes UPPL
Waldemar Hładki

                     K O M U N I K A T    P R O G R A M O W Y 

   sympozjum lekarzy-pisarzy w Rytwianach 16-18 września 2016 r.

16 września (piątek)

– godz. 13.00–17.00  przyjazd do Eremu Złotego Lasu w Rytwianach (należy
z drogi  Staszów – Połaniec, skręcić na 5. km we wsi Rytwiany w lewo – po przejechaniu 3 km jesteśmy na miejscu)

– godz. 17.00 – 18.00 spotkanie z prezesem i sekretarzem NIL kol. kol.Maciejem Hamankiewiczem i Markiem Jodłowskim oraz prezesem ŚIL kol. Pawłem Baruchą

– godz. 18.15 –19.00 – obiadokolacja (w miejscu zakwaterowania)

– godz. 19.30 21.00 –  spotkanie nie tylko z historią i kulturą regionu
                      prof. Andrzej Tyszka – Bardziej pisarze niż lekarze –  w literaturze  polskiej
i światowej

                        Ks. Wiesław KowalewskiDzieje eremu kamedułów w Rytwianach

                        Maciej A. ZarębskiO dworach i pałacach Kielecczyzny, z szczególnym
uwzględnieniem regionu staszowskiego

– godz. 21.15 – (?) nocne integracyjne rozmowy przy klasztornym piwku

17 września (sobota)

godz. 8.00– 9.00  śniadanie (w miejscu zakwaterowania)

godz. 9.00 – 11 .00 Nadzwyczajny zjazd członków Unii – załatwienie  
                   sprawy wpisu do KRS, sprawy unijne, wręczenie legitymacji nowym
członkom  (serwis kawowy)

godz. 11.15–12.00 zwiedzanie Eremu Złotego Lasu (z przewodnikiem)

godz. 12.15–14.15 wycieczka (własnymi samochodami) na trasie
Rytwiany wieś (baszta zamkowa, pałac, zabudowania podworskie, stawy)
Sichów (dwór i biblioteka Sichowska) – Strzegom (drewniany kościół z XVI wieku
i spotkanie z księdzem poetą Krzysztofem Lechowiczem

– godz. 14.15–15.00 obiad (w miejscu zakwaterowania)

– godz. 15.30–18.00 – spotkanie z krytykiem dr Januszem Termerem         
                            (warsztaty literackie na bazie nadesłanych utworów).

– godz. 18.15–19.00 koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Waldemara
Hładkiego –
prezesa UPPL

– godz. 19.30–22.00  uroczysta kolacja przy ognisku i nocne rodaków rozmowy

18 września (niedziela)

– godz. 9.00 śniadanie

– godz. 10.30–11.30 msza w kościele rektoralnym (na miejscu)

–  godz. 11.30–13.00 – zebranie Zarządu UPPL,
spotkania w grupach i podgrupach, czas na spacer lub
kontemplację

–  godz. 13.00–14.00 – pożegnalny obiad

–  godz. 14.00 – początek wyjazdów, pożegnalne zdjęcia i

do zobaczenia na następnym sympozjum…

Koszt uczestnictwa 350 zł (do pokoju jednoosobowego dopłata 50 zł)

W/w kwotę  wpłacamy na konto ŚTR w BS. Samsonów nr 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001

Osoby, które dokonają wpłaty do 15 lipca 2016 otrzymają gratis trzy  książkowe wydawnictwa Biblioteki Świętokrzyskiej z lat 2010-2016. Wpłaty przyjmujemy jedynie do 31 sierpnia  br.

Uczestnicy Sympozjum proszeni są o przesłanie utworów (poezja – do 10 wierszy, proza –

opowiadanie, esej lub fragment powieści) na warsztaty literackie na adres organizatora

Za Komitet Organizacyjny Sympozjum

Maciej A. Zarębski (26-050 Zagnańsk ul Gajowa 15)

                                                             Tel. 602 467 948, mail maciej.zarebski@onet.eu

19 czerwca 2016 r.

30 CZERWCA zapr

25.06.2016 r

17 maja 2016 r.

I Ogólnopolski Konkurs
Poetycko – Literacki „Lekarze dzieciom”

Konkurs_poetycko_literackiKomisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Pan dr n. med. Maciej Hamankiewicz oraz Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Pan dr Janusz Spustek. Patronat medialny został objęty przez Radio Lublin, Gazetę Lekarską oraz miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej Medicus.

Nadsyłanie prac do 31.08.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 30.09.2016 r.

Przeczytaj REGULAMIN KONKURSU»

Pliki do pobrania:

oficina_pdfRegulamin konkursu»

doc_rtfFormularz zgłoszeniowy -wersja edytowalna doc.»

oficina_pdfFormularz zgłoszeniowy – wersja pdf.»

Zachęcam wszystkich piszących lekarzy

Prezes UPPL
prof. Waldemar Hładki

20 kwietnia 2016 r.

UWAGA.

Informacja o kolejnej VII edycji Konkursu Poetycko-Prozatorskiego “Puls Słowa”. Zapraszamy w imieniu organizatorów do wzięcia udziału.

Maria Żywicka -Luckner i Waldemar Hładki

VII konkurs poetycki 2016

8 kwietnia 2016 r.

Wernisaż Jolanty Bulzak w Nowym Sączu

Wernisaż

24 marca 2016 r.

Uwaga !!!!!

Termin nadsyłania wierszy na konkurs “Leczymy Słowem” przedłużono do 16 kwietnia 2016 r. Regulamin poniżej.

19 stycznia 2016 r.

OGŁOSZENIE (przypomnienie)

Z okazji 150 rocznicy powstania Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy ogłasza ogólnopolski konkurs poetycki „Leczymy Słowem” dla lekarzy piszących wiersze. Współorganizatorami konkursu są Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas spektaklu poetycko-muzycznego w trakcie gali z okazji 150 rocznicy postania TLK, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016r. w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Poniżej regulamin konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce w pięciu egzemplarzach. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nagradzane ani publikowane.
 2. Do zestawu należę dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz godło.
 3. Wiersze należy nadesłać do 31 marca 2016r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zarząd Główny Unii Polskich Pisarzy Lekarzy ul. Krupnicza 11A w Krakowie (siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) z dopiskiem: konkurs poetycki „Leczymy Słowem”.
 4. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego przyzna trzy główne nagrody o łącznej wartości 3000 zł.
 5. Nagrodzone wiersze zostaną zaprezentowane podczas spektaklu poetycko-muzycznego w teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.
 6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 7. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie osobiście podczas gali i spektaklu poetycko muzycznego.

Prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

Prof. Waldemar Hładki

19 grudnia 2015 r.

Koleżanki i Koledzy
Informuję z przyjemnością, że link do strony Internetowej UPPL znajduje się już na internetowej stronie głównej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Waldemar Hładki

7 grudnia 2015 r.

Koleżanki i Koledzy
Ważne ogłoszenie

                                             BIESIADA LITERACKA UPPL

          Uprzejmie informujemy, że XVI Ogólnopolska Biesiada Literacka odbędzie się – jak zwykle – w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, przy ul. Czerwonej 3  dnia 4 marca   (piątek) 2016 r. Początek godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy Autorów-Lekarzy z całej Polski do czynnego udziału w tej tradycyjnej     imprezie, a Szanownych Gości – miłośników żywego słowa – zachęcamy do „współbiesiadowania”. Osoby, które podczas spotkania pragną zaprezentować własne utwory, proszone są o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz proponowanych do wygłoszenia tekstów (wydruki w dwóch egzemplarzach formatu A-4) najpóźniej do 10 lutego 2016 r.
pod adresem:
OIL
93-005 Łódź ul. Czerwona 3 (z dopiskiem na kopercie – „Biesiada Literacka”), a także w formie elektronicznej na adres biuro@oil.lodz.pl
W zgłoszeniu należy podać swój aktualny adres pocztowy (ew. także mail) oraz numer telefonu kontaktowego.

Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń, jednak każdy uczestnik zwykle ma do dyspozycji 3 do 5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy. Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji.

Bezpośrednio po Biesiadzie Kabaret OIL – BĄK zaprasza na swoją VII już, autorską premierę!                  

UWAGA!
Istnieje możliwość rezerwacji niezbyt drogich noclegów. Wszelkich informacji można zasięgnąć, telefonując do sekretariatu OIL pod nr 42/ 683 17 01

                                  Z pozdrowieniem
                                    organizatorki
                       Barbara  Szeffer-Marcinkowska
                       Maria Magdalena Człapińska
 

3 listopada 2015 r.
Drodzy Członkowie UPPL

Istnieje możliwość  bezpłatnej oceny  waszej twórczości przez krytyka. Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje wiersze i inne formy twórczości literackiej (do kilkunastu wierszy, fragmenty prozy) na adres mailowy Majki Żywickiej-Luckner (majkazywicka@wp.pl). Jeżeli autor nie chce ujawniać swoich personaliów krytykowi recenzja może być dokonana anonimowo. Zachęcam do skorzystania z takiej możliwości. Utwory i ich recenzje za zgodą autorów, z podaniem imienia i nazwiska autora lub anonimowo mogą być zamieszczone w zakładce “Słowo od krytyka”

Waldemar Hładki

16 października 2015r.

Drogie Koleżanki i Koledzy.
W dniu 11 października b.r. podczas 44 Warszawskiej Jesieni Poezji, w Domu Literatury odbyła się uroczystość  ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom tegorocznej, VI edycji Konkursu Poetycko-Prozatorskiego “Puls Słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej protokół z posiedzenia jury.

Waldemar Hładki

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKO-PROZATORSKIEGO
„PULS SŁOWA” dla lekarzy i lekarzy dentystów

Na posiedzeniu w dniu 26.08.2015 r.   jury VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKO-PROZATORSKIEGO „PULS SŁOWA” dla lekarzy i lekarzy dentystów w składzie:

Marek Wawrzkiewicz – przewodniczący

Andrzej Wołosewicz

Alina Chraboł-Sura

Maria Żywicka-Luckner Majka – sekretarz

po zapoznaniu się z 125 utworami poetyckimi i 24 utworami prozatorskimi postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w poezji

I nagroda – Piotr Piątek z Kołobrzegu – godło Drabinadonieba

II nagroda – Bolesław Sawicki z Łowicza – godło Łucja

III nagroda –Jerzy Andrzejczak z Łodzi – godło Claustrum

                                       wyróżnienia:

Bożena Klejny ze Skierniewic – godło Sygnet

Jan Stanisław Kamyk Kamieński z Kraśnika – godło Ślepowron

w prozie

I nagroda – Stefan Trzos z Łodzi – godło Byk

II nagroda – Jacek Cieżkowicz z Wrocławia – godło Rocho Buras

III nagroda – Joanna Czajkowska – Ślasko z Konstantynowa Łódzkiego – godło Joanna Maria

wyróżnienia:

Magdalena Tyszkiewicz z Gdyni – godło Gospodyni

Jerzy Andrzejczak z Łodzi   – godło Yogi

XXXII OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ
KRUSZWICA KOBYLNIKI 2023
Organizatorami Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń są: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy oraz Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy. Współorganizatorami: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy oraz Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży w Bydgoszczy.
Warunkiem uczestnictwa w XXXII Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, mających się odbyć 7–10 września 2023 roku w Kruszwicy, jest udział w konkursie poetyckim, którego regulamin zamieszczamy poniżej.
Regulamin
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do stowarzyszeń czy związków twórczych.
2. Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie zestawu składającego się z trzech wierszy, każdy tekst na osobnej kartce (wydruk komputerowy na formacie kartki A4). Na konkurs autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy w trzech skompletowanych egzemplarzach (spiętych zszywaczem). Tematyka prac jest dowolna. Mile widziane będą wiersze związane z rejonem nadgoplańskim. Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być, do ogłoszenia wyników konkursu podczas Otwarcia XXXII OLSP 7 września 2023 roku, nagrodzone ani publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze muszą być napisane w języku polskim, każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym).
3. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę sygnowaną tym samym godłem, zawierającą na kartce formatu A4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, godło oraz oświadczenie następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorganizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almanachu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.
4. Zestawy należy wysłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy Filia nr 4, ul. Czerkaska 11, 85-636 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs poetycki XXXII OLSP”. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).
5. Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 35 najlepszych zestawów wierszy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w XXXII OLSP. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. Dodatkowo jury wyłoni 5 osób na listę rezerwową w razie rezygnacji z udziału osób zakwalifikowanych. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim, który uczestnicy otrzymają podczas inauguracji OLSP.
6. W programie Spotkań przewidujemy m.in. ogłoszenie wyników konkursów poetyckich, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich miasta i gminy Kruszwica, szkołach powiatu Mogileńskiego, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy. Ponadto organizatorzy planują warsztaty i indywidualne konsultacje poetyckie, konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, recital podczas inauguracji Spotkań, koncert muzyczny na Wzgórzu Zamkowym pod Mysią Wieżą oraz promocję almanachu poetyckiego w Kruszwicy i Bydgoszczy (październik/ listopad).
7. Postanowienia końcowe:
• Uprzejmie informujemy, że udział w OLSP jest odpłatny i wynosi 300 złotych (kwota w całości będzie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów realizacji XXXI OLSP).
• Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie przez organizatorów telefonicznie do 12 czerwca 2023 roku. Osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach otrzymają mailowo (do 15 czerwca 2023) kartę zgłoszenia do udziału w XXXI OLSP.
• Po otrzymaniu karty zgłoszenia należy dokonać wpłaty 300 złotych na konto podane w karcie zgłoszenia, a kserokopię dowodu wpłaty, dołączając do karty zgłoszenia, odesłać pod wskazany wyżej adres (WiMBP) do 10 lipca 2023 roku (włącznie).
• Po tym terminie w miejsce osób, które nie spełnią warunków regulaminu tj. przesłania potwierdzenia dowodu wpłaty za udział i karty zgłoszenia, zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej. Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organizacyjnymi oraz wydaniem pokonkursowego almanachu. Przypominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które uczestniczyć będą
w całym przedsięwzięciu.
• W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby organizatorzy Spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania nagrody na pozostałych laureatów. Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów udziału. Dotyczy to również pozostałych uczestników.
• Koszty podróży pokrywają uczestnicy.
• W ramach wniesionej opłaty organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu
w Kobylnikach koło Kruszwicy.
• Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych zestawów wierszy.
• W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
• Prosimy zwrócić uwagę na ilość wysyłanych wierszy (3 teksty, format A4 w 3 egz.). Nadesłane zestawy niezgodne z założeniami regulaminu: zawierające mniej lub więcej niż 3 wiersze lub podpisane danymi osobowymi, znakami, a nie godłem, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
• Uprzejmie informujemy, że Pałac w Kobylnikach nie posiada windy, a tym samym nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich i osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym. Podejście schodami (zbyt wiele stopni) na I i II piętro (zakwaterowanie uczestników) może okazać się dla niektórych zbyt trudne.
• Jeśli po opublikowaniu tekstów w almanachu, okaże się, że wiersze były wcześniej publikowane, nagrodzone lub są plagiatem, autor nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu kwalifikującego do udziału w OLSP.
• Informacji o konkursie udzielają:
Krystyna Wulert, kom. 692 315 658, adres e-mail: k.wulert@gmail.com
Magdalena Jagiełłowicz, kom. 600 988 176, adres e-mail: magdalena.jagiellowicz@gmail.com.