Statut

STATUT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Unia Polskich Pisarzy Lekarzy” i jest zwane w dalszych postanowieniach statutu-„UPPL”.

  §2.

Terenem działalności UPPL jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz – miasto Kraków.

  §3.

 1. UPPL ma osobowość prawną
 2. UPPL może prowadzić działalność gospodarczą na pokrycie kosztów funkcjonowania i realizację celów statutowych.

  §4.

UPPL używa pieczęci podłużnej z napisem „Unia Polskich Pisarzy Lekarzy- Zarząd Główny 31-123 Kraków ul. Krupnicza 11A NIP 7251352562 REGON 471395189”.

  §5.

UPPL opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.


ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 §6.

Celem UPPL jest:

 1. Kultywowanie tradycji literackich w polskim środowisku medycznym.
 2. Popieranie twórczości literackiej pracowników służby zdrowia.
 3. Rozbudzanie i upowszechnianie idei oraz wartości etycznych i humanistycznych w środowisku medycznym, istotnych dla właściwego pojmowania i wykonywania obowiązków pracownika służby zdrowia.
 4. Pogłębianie związków między naukami medycznymi i humanistyką.
 5. Udzielanie swoim członkom pomocy w publikowaniu utworów literackich.
 6. Organizowanie współpracy pisarzy środowiska medycznego w szerzeniu idei humanistycznych, ważnych dla rozwoju medycyny i literatury.

 §7.

UPPL realizuje swoje cele przez:

 1. Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z innymi, pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zwłaszcza ze stowarzyszeniami medycznymi i literackimi.
 2. Udział przedstawicieli UPPL w uroczystościach kulturalnych i medycznych.
 3. Prowadzenie poradnictwa literackiego.
 4. Organizowanie sympozjów, odczytów, wieczorów autorskich, konkursów literackich.
 5. Publikowanie dorobku UPPL.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §8.

 1. Członkiem UPPL, zwanym dalej członkiem rzeczywistym może być każdy polski lekarz/lekarz dentysta, który uprawia twórczość literacką.
 2. Członka rzeczywistego przyjmuje Zarząd Główny UPPL.
 3. Podstawą przyjęcia jest pisemna deklaracja osoby ubiegającej się o przyjęcie do UPPL.
 4. Osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów UPPL, będącym lub nie będącym członkami rzeczywistymi, Walny Zjazd Członków może nadać godność członka honorowego.

 §9.

 1. Członek rzeczywisty ma prawo do:
 2. czynnego i biernego wyboru do władz UPPL,
 3. korzystania ze wszystkich urządzeń stowarzyszenia,
 4. zgłaszania wniosków do wszystkich organów i władz UPPL,
 5. udziału we wszelkich formach działalności, wynikających z celów UPPL.

 §10.

 1. Członek rzeczywisty jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UPPL,
 3. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych UPPL,
 4. regularnego opłacania składek
 5. z obowiązku opłacania składek zwolnieni są członkowie rzeczywiści, którzy ukończyli 80 r. życia

 §11.

Przynależność członka rzeczywistego do UPPL ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie Zarządowi Głównemu UPPL;
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres 1 roku, pomimo dwukrotnych, pisemnych upomnień;
 3. wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę UPPL lub postępowanie przynoszące ujmę stowarzyszeniu;
 4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

 §12.

 1. Członek honorowy, nie będący uprzednio członkiem rzeczywistym, ma wszelkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem czynnego i biernego wyboru do władz UPPL.
 2. obowiązki członka honorowego są tożsame z obowiązkami członka rzeczywistego, poza płaceniem składek członkowskich
 3. członek rzeczywisty UPPL, który został wyróżniony godnością członka honorowego, zachowuje wszystkie uprawnienia i obowiązki członka rzeczywistego poza obowiązkiem płacenia składek członkowskich.

 §13.

Członkowstwo honorowe ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji, złożonej Zarządowi Głównemu przez członka honorowego,
 2. pozbawienia członkowstwa honorowego uchwałą Walnego Zjazdu Członków UPPL z powodu postępowania przynoszącego ujmę Stowarzyszeniu.

  §14.

 1. Od uchwały Zarządu Głównego lub Sądu Koleżeńskiego, o skreśleniu lub wykluczeniu z UPPL, przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Członków UPPL w terminie trzech miesięcy od otrzymania pisemnego powiadomienia o tym fakcie.
 2. Decyzje Walnego Zjazdu Członków UPPL podtrzymujące postanowienie o skreśleniu lub wykluczeniu ze stowarzyszenia, a także o pozbawieniu członkowstwa honorowego, są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

Rozdział IV

Organy i władze Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

 §15.

 1. Organami UPPL są:
 2. Walny Zjazd Członków UPPL,
 3. Zarząd Główny
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Koleżeński
 6. Kadencja wszystkich organów trwa 4 lata
 7. Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie.

 §16.

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz UPPL, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 §17.

 1. Najwyższą władzą UPPL jest Walny Zjazd Członków UPPL, zwoływany przez Zarząd Główny.
 2. Walny Zjazd Członków UPPL może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Walny Zjazd Członków UPPL zwyczajny odbywa się co 4 lata.

 §18.

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków UPPL należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej UPPL,
 2. rozpatrywania i przyjmowania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Prezesa, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. ustalanie literackich kryteriów członkostwa UPPL.
 7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się UPPL,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu o wykluczenie członka,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Sądu Koleżeńskiego podjętych w następstwie rozpatrzenia sporu pomiędzy członkami, na tle ich działalności w UPPL,
 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 11. ustala wysokość składki członkowskiej,
 12. podejmowanie innych uchwał, wymagających decyzji Walnego Zjazdu Członków.

 §19.

Uchwały Walnego Zjazdu Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, albo w drugim terminie-bez względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§20.

 1. W Walnym Zjeździe Członków UPPL z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie rzeczywiści, w tym także członkowie rzeczywiści, którzy zostali wyróżnieni godnością członka honorowego
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Członków UPPL, Zarząd Główny powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem Zjazdu.

 §21.

 1. Nadzwyczajny Walny zjazd Członków UPPL może być zwołany:
 2. z inicjatywy Zarządu Głównego
 3. Komisji Rewizyjnej,
 4. na wniosek połowy liczby członków.
 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków UPPL zwoływany jest przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 §22.

Prezes UPPL wybierany jest przez Walny Zjazd Członków w głosowaniu tajnym o ile Walny Zjazd nie postanowi inaczej.

 §23.

Pozostali członkowie Zarządu Głównego wybierani są przez Walny Zjazd Członków UPPL w liczbie 6 osób. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 §24.

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 2. reprezentowanie UPPL na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
 3. kierowanie działalnością UPPL, zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Członków UPPL,
 4. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza, budżetu i wysokości składek członkowskich,
 5. zatwierdzanie bilansu,
 6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami UPPL, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego UPPL,
 8. skreślanie z listy członków UPPL za niepłacenie składek oraz za działalność na szkodę UPPL albo za postępowanie przynoszące ujmę stowarzyszeniu,
 9. nadawanie tytułu Przyjaciela UPPL
 10. zwoływanie Walnych Zjazdów Członków UPPL
 11. W czynnościach Zarządu Głównego z głosem doradczym biorą udział osoby wyznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej lub wydawniczej i jest to ich statutowy obowiązek.

 §25.

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów-rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
 3. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa opracowany przez niego regulamin.

 §26.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 §27.

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności UPPL ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu Głównego z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 §28.

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa opracowany przez nią regulamin.

 §29.

 1. Sąd Koleżeński liczy trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory, wynikające pomiędzy członkami, na tle ich działalności w UPPL.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu Sad Koleżeński może ukarać członka UPPL:

a )   naganą podaną do wiadomości wraz z uzasadnieniem w Komunikacie Sądu Koleżeńskiego.

 1. skreśleniem z listy członków.
 2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.
 3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.
 4. Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Członków UPPL.

 

Rozdział V

Majątek UPPL

§30.

 1. Majątek UPPL stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
 3. wpisowe i składki członkowskie
 4. dotacje, subwencje i darowizny,
 5. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
 6. Do reprezentacji UPPL na zewnątrz upoważniony jest Zarząd Główny, a do zaciągania zobowiązań majątkowych Prezes wraz ze Skarbnikiem i Sekretarzem.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się UPPL

 §31.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się UPPL może podjąć jedynie Walny Zjazd Członków UPPL większością 2/3 głosów członków przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 §32.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się UPPL, Walny Zjazd Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku UPPL i powoła Komisję Likwidacyjną.

 

Rozdział VII

Postanowienia przejściowe

 §33.

Dotychczasowi członkowie UPPL, nie będący lekarzami/lekarzami dentystami zachowują swoje uprawnienia członkowskie.